Här låg 200 amu­lett­ring­ar

Den san­no­likt störs­ta svens­ka sam­ling­en amu­lett­ring­ar har hit­tats i Hjuls­ta.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

HJULS­TA. 200 väl­be­va­ra­de amu­lett­ring­ar från ven­del­tid, 600–700tal, har hit­tats i Hjuls­ta i nord­väst­ra Stock­holm. Det var in­för byg­get av E4 För­bi­fart Stock­holm som två grav­fält skul­le grä­vas ut. Ovan­för 13 re­dan kän­da gra­var på­träf­fa­des amu­lett­ring­ar­na.

– Ring­ar­na är otro­ligt väl­be­va­ra­de och låg i an­slut­ning till klip­por, häl­lar och block. Det ty­der på att det­ta har va­rit en harg, en typ av för­kris­ten kult­plats, be­rät­tar Andre­as Fors­gren, ar­ke­o­log vid Stif­tel­sen Kul­turmil­jö­vård.

Inga sto­ra kon­struk­tio­ner finns be­va­ra­de. De fles­ta ring­ar­na har häng­en, i form av yx­or, skä­ror el­ler mind­re ring­ar.

– Amu­lett­ring­ar­na har ing­en känd prak­tisk funk­tion, ut­an ska nog ses som ett ”of­fer”. Kanske har de hängts upp i stol­par el­ler träd el­ler grävts ner på plat­sen. Ring­ar­na med skä­ror kan va­ra re­la­te­ra­de till jord­bruk med öns­kan om lyc­ko­sam od­ling, me­dan ring­ar­na med yx­or kanske ut­tryc­ker öns­kan om strids­lyc­ka.

I Borgs soc­ken ut­an­för Norr­kö­ping har den näst störs­ta sam­ling­en på cir­ka 100 amu­lett­ring­ar hit­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.