Philip Buck­land

Populär Arkeologi - - Redaktion -

är fö­re­stån­da­re för mil­jö­ar­ke­o­lo­gis­ka la­bo­ra­to­ri­et vid Umeå uni­ver­si­tet och dri­ver den mil­jö­ar­ke­o­lo­gis­ka da­ta­ba­sen SEAD. Han är do­cent i mil­jö­ar­ke­o­lo­gi och fors­kar på forn­ti­da kli­mat- och mil­jö­för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.