SKÄRGÅRDSKRYSSNING I HEMBYGDEN

med Bir­ka 10-11 sep­tem­ber

Populär Arkeologi - - Redaktion -

Vi upp­re­par för­ra årets suc­cé - skärgårdskryssning med hem­bygds­te­ma. Även i år kom­mer kap­ten Gö­ran Sjö­din att gui­da oss med uni­ka be­rät­tel­ser från hembygden i skär­går­den. En ny­het i år är att vi från hem­bygds­rö­rel­sen går om­bord li­te ti­di­ga­re för ett eget pro­gram med bå­de nyt­ta och nö­je. För­u­tom det­ta er­bju­der kryss­ning­en allt det som all­tid föl­jer med en kryss­ning med Bir­ka, i form av god mat, un­der­håll­ning och tax­free-för­sälj­ning. Vid ut­re­san på sön­dag kväll fö­re­slår vi den ti­di­ga mid­dags- sitt­ning­en kl. 18.00 för att hin­na lyss­na då Gö­ran Sjö­din be­rät­tar anek­do­ter från Ös­terå­ker upp till Furusunds­le­den mel­lan ca 19.30–20.15. På mån­dag ef­ter fru­kost fort­sät­ter guid­ning­en ge­nom Röd­lö­ga, Svart­lö­ga, Kall­skär och nor­ra ytt­re skär­går­den. Vi­da­re för­bi Mö­ja, Run­marö, Djurö/ Vin­dö, Värm­dö, Re­sarö, Rin­dö och Tyn­nin­gö. Med­lem­mar i hem­bygds­rö­rel­sen får ra­batt och och mål­ti­der. Bo­ka på bir­ka.se el­ler ring bok­ning­en på 08-702 72 00. Ange ra­batt­ko­den ”EVHEMBYGD”. I pri­set från 550 kr/per­son in­går väl­komstak­ti­vi­tet, 1 glas bub­bel el­ler al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv, 3-rät­ters kryss­nings­me­ny ex­kl. dryck alt. smör­gås­bord in­kl. dryck samt del i hytt Ca­bin Eko­no­mi.

VI UPP­RE­PAR FÖR­RA ÅRETS SUC­CÉ!

Båt­hus i skär­går­den. Fo­to: Bir­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.