15 000 år gam­la kor­gar i Pe­ru

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

CIVILISATION. Hu­aca Pri­e­ta vid Pe­rus nor­ra kust är en av de älds­ta ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser­na i he­la Ame­ri­ka. Där har man fun­nit spår av 15 000 år gam­la mänsk­li­ga bo­sätt­ning­ar. Hund­ra­tu­sen­tals ar­te­fak­ter, in­klu­si­ve raf­fi­ne­ra­de hand­väv­da kor­gar, gräv­des fram mel­lan 2007 och 2013.

I de­cen­ni­er har ar­ke­o­lo­ger i Pe­ru ar­gu­men­te­rat för att det har fun­nits ett ti­digt avan­ce­rat sam­häl­le där. Men var fanns det, på hög­lan­det bland jord­bru­ka­re el­ler vid kus­ten bland dem som liv­när­de sig på fisk och skal­djur?

Nu har ame­ri­kans­ka fors­ka­re pub­li­ce­rat be­vis för en så­dan civilisation i Hu­aca Pri­e­ta i Sci­ence Ad­van­ces. För­u­tom kor­gar­na har man hit­tat red­skap som an­vän­des för att fånga djup­havs­fisk som sill. Bo­sät­tar­na ha­de ut­veck­lat ef­fek­ti­va tek­ni­ker för att ut­vin­na ha­vets re­sur­ser, som många oli­ka slags kro­kar och bå­tar som tål­de grov sjö. De kom­bi­ne­ra­de dess­utom sin ma­ri­ti­ma eko­no­mi med att od­la grö­dor som chili­pep­par, squash, avo­ka­do och me­di­ci­nal­väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.