De viss­te hur man ja­gar bäst

Uni­ka fynd i Ble­kinge be­rät­tar om avan­ce­rad jakt un­der sten­ål­dern.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Viss­te ni att?

Den svens­ke ge­ne­ti­kern Svan­te Pää­bo och hans med­ar­be­ta­re har för förs­ta gång­en hit­tat dna från ut­dö­da män­ni­sko­ar­ter i grot­tor ut­an fos­si­la läm­ning­ar. I se­di­ment från sju grot­tor i Eu­ro­pa och Ryss­land hit­ta­de de dna från bå­de ne­an­der­ta­la­re och de­ni­so­va­män­ni­skor. Me­to­den ger nya möj­lig­he­ter att stu­de­ra män­ni­skans ut­veck­ling.

JAKTMETODER. Ett unikt fynd av ben­res­ter från den 9 200 år gam­la bo­sätt­ning­en vid Nor­je Sun­nansund i Ble­kinge vi­sar på över­ras­kan­de avan­ce­ra­de jaktmetoder.

– Ett ta­lan­de ex­em­pel är att man ba­ra ja­ga­de full­vux­na kron­hjor­tar som än­nu in­te in­går i re­pro­duk­tions­cy­keln. En ur­skill­nings­lös jakt på an­nat än full­vux­na hjor­tar skul­le kun­na le­da till ut­arm­ning av stam­men och säm­re jakt­re­sul­tat, sä­ger Adam Bo­et­hi­us, dok­to­rand i os­te­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet.

Dä­re­mot ver­kar man ha ja­gat vild­svin ut­an åt­skill­nad. Ef­tersom de re­pro­du­ce­rar sig for­ta­re, är stam­men mind­re sår­bar.

Män­ni­skor­na som en gång bod­de vid Nor­je Sun­nansund an­vän­de sig av fisk­fer­men­te­ring. De kun­de allt­så kon­ser­ve­ra och lag­ra sto­ra mäng­der mat länge. Upp­täck­ten att man lät fis­ken jä­sa är det älds­ta be­läg­get i sitt slag i värl­den. Det har för­änd­rat bil­den av nor­dis­ka jä­ga­re och sam­la­re som i förs­ta hand no­ma­der. En stor grupp var tro­li­gen bo­fast.

Nya ana­ly­ser av djur­be­nen vi­sar att gna­ga­re drogs till plat­sen där fis­ken lag­ra­des.

– Gna­ga­re bru­kar sö­ka sig till plat­ser där det finns stän­dig till­gång på skydd och fö­da. Det är yt­ter­li­ga­re be­vis för att män­ni­skor­na var bo­fas­ta i om­rå­det, sä­ger Adam Bo­et­hi­us.

Mind­re djur som man ja­ga­de fram­för allt för päl­sens skull, som ek­or­re och mård, fång­a­des i fäl­lor på vin­tern då dju­ren var full­vux­na och päl­sen som tjoc­kast.

Stör­re rov­djur som varg, räv, björn och bä­ver ja­ga­des se­lek­tivt, med in­rikt­ning på en­bart vux­na djur. Kans­ke var or­sa­ken att det var gynn­samt att ha fär­re djur i när­om­rå­det och att full­vux­na djur ger bätt­re, mer och star­ka­re rå­ma­te­ri­al, som kun­de an­vän­das till red­skap och klä­der.

Det finns av­vi­kel­ser i mönst­ret. Urox­ar­na och äl­gar­na var få, vil­ket kan ty­da på att de ti­di­ga­re ha­de ja­gats ur­skill­nings­löst. Och i säljak­ten tog man in­te hän­syn till ål­der och kön, ut­an dö­da­de di­an­de ho­nor och ku­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.