Ar­ke­o­lo­gi + na­tur­ve­ten­skap = sant

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

PRISAD. Pro­fes­sor Kristi­an Kristi­an­sen vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har be­lö­nats med Dan­marks störs­ta ar­ke­o­lo­gipris. Pri­set är upp­kal­lat ef­ter Erik Wes­ter­by, ju­rist och skick­lig ama­tö­rar­ke­o­log, och har de­lats ut se­dan 1983.

– Det känns rik­tigt bra att få det­ta er­kän­nan­de, sä­ger Kristi­an Kristi­an­sen.

Han är född på söd­ra Jyl­land och stu­de­ra­de för­hi­sto­risk ar­ke­o­lo­gi vid Aar­hus uni­ver­si- tet. Hans stu­di­er sam­man­föll med ett skif­te i ar­ke­o­lo­gin som in­ne­bar en över­gång från ett kul­tur­hi­sto­riskt fo­kus till en mer na­tur­ve­ten­skap­lig lin­je. Kristi­an Kristi­an­sen har spe­lat en av­gö­ran­de roll för ut­form­ning­en av new ar­chae­o­lo­gy i Skan­di­na­vi­en.

– Ar­ke­o­lo­gi och na­tur­ve­ten­skap in­går i en frukt­bar sym­bi­os, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.