Östersjöns ut­veck­ling

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

1

Bal­tis­ka is­sjön. (fanns för 16 000–11 700 år se­dan) När in­landsi­sen drog sig norrut över Ös­ter­sjö­sän­kan bil­da­des en smält­vat­ten­sjö fram­för is­ran­den. Is­sjön ha­de sitt ut­lopp ge­nom Öresund och var upp­dämd då trös­keln vid Lim­hamn–dra­gör låg över världs­ha­vets ni­vå. För cir­ka 11 700 år se­dan stod in­landsi­sens rand vid ber­get Bil­ling­en, mel­lan Vä­nern och Vät­tern, där ber­get och isen ver­ka­de som en damm för is­sjön. När isen drog sig läng­re norrut öpp­na­des ”damm­luc­kan”. Is­sjön tap­pa­des på 25 me­ter på ba­ra någ­ra få år, och ett nytt ut­lopp bil­da­des ge­nom den mel­lan­svens­ka sän­kan.

2

Yol­di­a­ha­vet. (fanns för 11 700–10 800 år se­dan) Det föl­jan­de sta­di­et är upp­kal­lat ef­ter ishavs­muss­lan Port­landia (ti­di­ga­re Yol­dia) ar­cti­ca som har på­träf­fats i av­lag­ring­ar från Yol­di­a­ha­vet. Av­tapp­ning­en och det nya ut­lop­pet med­för­de att de syd­li­gas­te de­lar­na av Ös­ter­sjö­sän­kan fick sjun­kan­de hav­s­ni­vå­er och sto­ra om­rå­den blev torr­lag­da. Det­ta skul­le dock in­te va­ra länge. Den kraf­ti­ga land­höj­ning­en i ut­lopps­om­rå­det med­för­de att ut­lop­pet bör­ja­de grun­das upp, vil­ket var in­led­ning­en på ett nytt ka­pi­tel i Östersjöns histo­ria.

3

An­cylus­sjön. (fanns för 10 800–9 800 år se­dan) När ut­lop­pet i den mel­lan­svens­ka sän­kan blev grun­da­re kun­de det in­te läng­re sväl­ja allt vat­ten från den smäl­tan­de in­landsi­sen. Ef­tersom lan­det steg kraf­ti­ga­re i norr än i sö­der tip­pa­des vat­ten­mas­sor­na mot sö­der. Det­ta med­för­de en snabb och kraf­tig höj­ning av vat­ten­ni­vån. De land­om­rå­den som ha­de torr­lagts un­der Yol­di­a­ha­vet ham­na­de åter­i­gen un­der vat­ten. Då allt­mer vat­ten tip­pa­des sö­derut var det dock ba­ra en tids­frå­ga in­nan ett nytt, syd­ligt ut­lopp skul­le ak­ti­ve­ras och vat­ten­ni­vån åter­i­gen sjun­ka.

4

Lit­to­ri­na­ha­vet. (finns se­dan 9 800 år) Det nya ut­lop­pet hit­ta­de sin väg ge­nom de dans­ka bäl­te­na och för 9 800 år se­dan var det ti­di­ga Lit­to­ri­na­ha­vet i ni­vå med världs­ha­vet. Där­med såg de­lar av de ti­di­ga­re torr­lag­da om­rå­de­na da­gens ljus igen. Med bör­jan för cir­ka 9 000-8 500 år se­dan steg världs­ha­ven snab­ba­re än den lo­ka­la land­höj­ning­en, vil­ket gjor­de att salt­hal­ten öka­de och vat­ten­ni­vån i Lit­to­ri­na­ha­vet steg till fle­ra me­ter över da­gens ni­vå. För cir­ka 6 000 år se­dan ha­de al­la in­landsi­sar smält och den glo­ba­la hav­s­ni­vån sta­bi­li­se­ra­de sig. På grund av den fort­sat­ta land­höj­ning­en över­gick nu hav­s­ni­våstig­ning­en till en sänk­ning som på­går än i dag. An­ton Hans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.