Vi har hit­tat brons­ål­derns fot­folk

Populär Arkeologi - - Redaktion - Kristi­an Kristi­an­sen Se­ni­or­pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och le­da­mot av Kungl. Vit­ter­hets­a­ka­de­mi­en

Brons­ål­derns elit be­grav­de si­na dö­da i mo­nu­men­ta­la grav­hö­gar, som upp­för­des av grästorv i rek­tangu­lärt for­ma­de ru­tor. Det­ta grav­skick var i bruk un­der pe­ri­o­den 1500–1100 f.kr., det vill sä­ga äld­re brons­ål­der, och en­bart i Dan­mark upp­för­des 50 000 grav­hö­gar. Var­je hög kräv­de cir­ka tre hek­tar gräs­mark. Det be­ty­der att 150 000 hek­tar be­tes­mark för­stör­des för än­da­må­let.

Vi vet ock­så att det var en kom­plex och väl­or­ga­ni­se­rad ope­ra­tion att byg­ga en hög, vil­ket bland an­nat finns do­ku­men­te­rat i den väl un­der­sök­ta Skel­høj på Sydjyl­land. Hö­gens run­da bot­ten var in­de­lad i åt­ta seg­ment, som vart och ett bygg­des av ett ar­bets­lag. Man häm­ta­de torv från oli­ka mar­ker.

De som be­grav­des i hö­gen var iför­da dräk­ter av im­por­te­ra­de ull­tex­tili­er och fick of­ta med sig ri­ka grav­gå­vor av brons och guld. Fär­re kvin­nor än män be­grav­des i hö­gar­na och näs­tan inga barn. De grav­lag­da ut­gjor­de 15–20 pro­cent av be­folk­ning­en, som i Dan­mark be­räk­nas ha upp­gått till 225 000–300 000 in­di­vi­der. Om vi räk­nar in Sydsve­ri­ge och Nord­tyskland kanske det blir dub­belt så många.

Det var allt­så fria bön­der som äg­de går­dar, nöt­kre­a­tur och fält som kun­de lå­ta upp­fö­ra de dy­ra grav­hö­gar­na.

Länge var det ett myste­ri­um var res­ten av be­folk­ning­en be­grav­des – om de fick nå­gon be­grav­ning över hu­vud ta­get. Den gå­tan hål­ler nu på att få en lös­ning, vil­ket fram­går av Sop­hie Ber­ger­brants ar­ti­kel på si­dan 10.

I ett stort forsk­nings­pro­jekt fi­nan­si­e­rat av det eu­ro­pe­is­ka forsk­nings­rå­det, som jag led­de mel­lan 2011 och 2016, sam­la­de vi dna-pro­ver från prak­tiskt ta­get al­la väl be­va­ra­de ske­lett i om­rå­det från tred­je och and­ra år­tu­sen­de­na f.kr. Vi kol-14da­te­ra­de dem ock­så. Till vår för­vå­ning vi­sa­de sig många av gra­var­na, som vi trod­de var från slu­tet av det tred­je år­tu­sen­det, i stäl­let va­ra från äld­re brons­ål­der. Här var allt­så brons­ål­derns van­li­ga män­ni­skor, be­grav­da un­der flat­mark och i sten­kis­tor, så kal­la­de häll­kis­tor.

Vi kan ock­så dra en an­nan lär­dom av des­sa re­sul­tat: att vi be­hö­ver gö­ra många fler kol-14-da­te­ring­ar av be­grav­da män­ni­skor från det för­flut­na.

En knä­led fun­nen i en häll­kis­ta nä­ra Kristi­an­stad har da­te­rats till äld­re brons­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.