La­ser av­slö­jar dol­da mayaru­i­ner

Ge­nom att an­vän­da la­ser har fors­kar­na kun­nat kart­läg­ga fle­ra tu­sen kvadrat­kilo­me­ter av may­a­fol­kets ri­ke i den gu­a­te­ma­lans­ka djung­eln.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

LA­SER. Det var länge en all­män san­ning att may­a­fol­kets ri­ke, i det som i dag är Gu­a­te­ma­la och söd­ra Mex­i­ko, var be­fol­kat av un­ge­fär 5 mil­jo­ner in­vå­na­re. Hur stort det var har på grund av den tä­ta ve­ge­ta­tio­nen och otill­gäng­li­ga djung­eln va­rit svårt att kart­läg­ga.

I feb­ru­a­ri i år kun­de fors­ka­re, kopp­la­de till den gu­a­te­ma­lans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Fun­da­ción patrimo­nio cul­tural y na­tu­ral maya , Pacu­nam, av­slö­ja att ri­ket un­der si­na glans­da­gar – un­der pe­ri­o­den 250–900 – med stor san­no­lik­het var li­te stör­re än Gö­ta­land. Be­folk­ning­en kan ha upp­gått till 10–15 mil­jo­ner in­vå­na­re.

Ge­nom att an­vän­da en me­tod kal­lad LIDAR har fors­kar­na kun­nat kart­läg­ga 2 100 kvadrat- kilo­me­ter av den gu­a­te­ma­lans­ka djung­eln kring den kän­da mayaru­i­nen Ti­kal, i Pe­tén. LIDAR är ett sy­stem som kan kopp­las till flyg­plan som fly­ger över ett om­rå­de som ska kart­läg­gas. Ge­nom att skju­ta la­ser­strå­lar ner mot marky­tan kan det av­slö­ja vad som döl­jer sig un­der träd och väx­lig­het.

– Me­to­den har någ­ra år på nac­ken. Ar­ke­o­lo­ger­na Ar­len och Di­a­ne Cha­se an­vän­de den för att kar­te­ra may­as­ta­den Ca­racol i Be­li­ze 2009. De sa­de då att vad de ha­de do­ku­men­te­rat med hjälp av LIDAR på en vec­ka mot­sva­ra­de vad de själ­va ti­di­ga­re hit­tat med hjälp av tra­di­tio­nel­la me­to­der un­der 25 år, sä­ger Christi­an Isen­dahl, do­cent i ar­ke­o­lo­gi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, som fors­kar om la­ti­na­me­ri­kans­ka kul­tu­rer.

LIDAR an­vän­des ock­så av ar­ke­o­lo­ger för att kart­läg­ga sto­ra de­lar av Ang­kor i Kam­bod­ja år 2012.

Christi­an Isen­dahl be­skri­ver LIDAR som ett tek­nik­skif­te in­om ar­ke­o­lo­gin. Me­to­den är dyr, men på ett par da­gar går det att hit­ta forn­läm­ning­ar som det an­nars skul­le ta åra­tal att upp­täc­ka.

– Det på­stås ibland att man med LIDAR tap­par när­he­ten och kon­tak­ten med forn­läm­ning­ar­na, men det är ett ar­gu­ment som in­te rik­tigt hål­ler. För även om man kan kart­läg­ga sto­ra om­rå- den snabbt mås­te man än­då ner på mar­ken för att ve­ri­fi­e­ra och till ex­em­pel da­te­ra fyn­den, sä­ger Christi­an Isen­dahl.

Pacu­nams kart­lägg­ning har av­slö­jat när­ma­re 60 000 bygg­na­der, vägar, för­svars­mu­rar och be­vatt­nings sy­tem. Det be­kräf­tar, en­ligt Christi­an Isen­dahl, att may­a­om­rå­det ha­de en myc­ket stor be­folk­ning. De när­mas­te tre åren kom­mer Pacu­nam att kart­läg­ga yt­ter­li­ga­re 12 000 kvadrat­kilo­me­ter, vil­ket lär av­slö­ja än­nu fler dol­da hem­lig­he­ter un­der Gu­a­te­ma­las träd­top­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.