Re­sa

Ar­ke­o­lo­gen Gustaf Trot­zig följ­de med Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi på re­sa till Ar­me­ni­en, långt från all­farvä­gar­na.

Populär Arkeologi - - Innehåll - Gustaf Trot­zig

Mel­lan Svar­ta ha­vet och Kaspis­ka ha­vet, med gräns mot Tur­ki­et, Iran, Azer­bajdz­jan och Ge­or­gi­en, lig­ger Ar­me­ni­en, en fö­re det­ta sov­jetre­pu­blik med cir­ka 3 mil­jo­ner in­vå­na­re. Med tan­ke på att stör­re de­len av lan­det lig­ger mer än 2 000 me­ter över ha­vet, att det of­ta här­jas av jord­bäv­ning­ar, att som­rar­na är stek­he­ta och vint­rar­na smäll­kal­la, kan man för­vå­nas över att män­ni­skor har sökt sig hit. Men det har de gjort i tu­sen­tals år. På 800-ta­let f.kr. ex­em­pel­vis, om­fat­ta­de kung­a­ri­ket Urar­tu ett väl­digt om­rå­de mel­lan de tre sto­ra in­sjö­ar­na Van (nu i Tur­ki­et), Ur­mia (nu i Iran) samt Se­van i Ar­me­ni­en.

Ar­me­ni­en är rikt på läm­ning­ar från ti­di­ga­re epo­ker, allt ifrån sten­ål­der/brons­ål­der till me­del­tid. Ge­nom Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi blev det möj­ligt att i vå­ras be­sö­ka det­ta märk­li­ga land. Re­san ge­nom­för­des un­der led­ning av Ri­chard Holm­gren, ar­ke­o­log med om­fat­tan­de fäl­ter­fa­ren­he­ter in­te minst från Mel­la­nöstern. Vid sin si­da ha­de han en ef­fek­tiv lo­kal gui­de och tolk. Det var en märk­lig upp­le­vel­se att fär­das i det­ta, ibland skog­kläd­da men mesta­dels be­te­spräg­la­de hög­land, om­gi­vet av snö­kläd­da bergs­mas­siv med mar­ken klädd i vilda vår­blom­mor, så­da­na man ser i vå­ra träd­går­dar, som kro­kus, scil­la, vår­lök och svalört.

Re­san var am­bi­tiös och ef­fek­tiv med många res­mål långt från all­farvä­gar­na. När det gäll­de för­histo­ria låg tyngd­punk­ten på me­ga­li­ter, grot­tor, häll­rist­nings­lo­ka­ler, men ock­så på Bi­belns be­rät­tel­se om Noa. Me­del­ti­den var när­va­ran­de med kyr­kor, klos­ter, be­grav­nings­plat­ser och ett ka­ra­van­se­raj för Si­den­vä­gens han­dels­män. Det var märk­ligt att se me­ga­lit­gra­var och ”pro­ces­sions­ga­tor” av res­ta ste­nar, lik­som häll­rist­ning­ar med up­pen­bart kos­mis­ka mo­tiv rik­ta­de mot rym­den på 2 700 me­ters höjd. Näm­nas ska ock­så en grot­ta med gra­var, men ock­så spår av vin­till­verk­ning för 6 000 år se­dan.

Re­dan år 301 an­tog Ar­me­ni­en kris­ten­do­men som stats­re­li­gi­on. Där­för kom det in­te som en över­rask­ning att plat­sen för värl­dens älds­ta kyr­ka finns i lan­dets mot­sva­rig­het till Va­ti­ka­nen. Där kun­de man ock­så se en bit av No­as ark, som tros­visst till­va­ra­ta­gits på ber­get Ara­rat, i an­slut­ning till ett klos­ter som upp­förts där No­as vin­gård sägs ha le­gat.

Ef­fek­ti­va, mål­in­rik­ta­de re­sor un­der pro­fes­sio­nell led­ning som den­na har ett myc­ket stort vär­de för den som är in­tres­se­rad av ar­ke­o­lo­gi.

På re­sa med Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi i Ar­me­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.