Thai­ländsk tv-så­pa bakom ar­ke­o­lo­gi­boom

An­sök­ning­ar­na till grund­kur­sen i ar­ke­o­lo­gi på Silpa­korn uni­ver­si­ty har tre­dubb­lats se­dan för­ra året. Om­kring 13 000 per­so­ner har sökt in till de 200 stu­die­plat­ser­na på ar­ke­o­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­nen i Bang­kok.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

STU­DI­ER. För­kla­ring­en till det sto­ra in­tres­set ver­kar va­ra tv-så­pan Bup­pe­san­ni­vas, som hand­lar om en kvinn­lig ar­ke­o­log som ef­ter en bi­lo­lyc­ka vak­nar upp i mitten av 1600-ta­let i det thai­länds­ka Ayutt­haya-ri­ket un­der kung Na­rai.

En av de sö­kan­de till hös­tens kurs är An­pawee Ji­rojkul­kit, 18 år.

– Tv-se­ri­en väck­te mitt in­tres­se för histo­ria. Jag vill lä­ra mig mer om forn­ti­da thai­ländsk histo­ria, säger hon till Bang­kok Post.

Rung­roj Tham­rung­ra­eng, fö­re­lä­sa­re vid in­sti­tu­tio­nen, säger till sam­ma tid­ning att han gläds åt upp­märk­sam­he­ten som tv-se­ri­en in­ne­bu­rit. Han vill dock av­rå­da stu­den­ter från att väl­ja in­rikt­ning ba­se­rat på vad de ser på tv.

– Ar­ke­o­lo­gi är in­te så roligt som det ser ut i Hol­ly­wood­fil­mer, och le­der in­te nöd­vän­digt­vis till en välav­lö­nad kar­riär, så det är vik­tigt att stu­den­ter­na mo­ti­ve­ras mer av en kär­lek till äm­net än ba­ra peng­ar, säger han.

Hu­vud­ka­rak­tä­rer­na i tv-så­pan Bup­pe­san­ni­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.