Glas­fynd

Populär Arkeologi - - Maktcentrum -

Det bäst be­va­ra­de gla­set, som åter­fun­nits vid hall­hu­set, är en grön snarte­mo­bä­ga­re da­te­rad till folk­vand­rings­tid. Det fanns även skär­vor av en el­ler två ljus­blå sna­bel­bä­ga­re från 600-ta­let samt ett tunt, ljustur­kost glas som kan ha till­hört en ven­del­ti­da tunn­väg­gig skål. Två frag­ment av bä­ga­re av färg­löst glas med ho­ri­son­tel­la ljus­blå trå­dar är svår­be­stäm­da. Möj­li­gen kom­mer de från en ka­ro­ling­isk tratt­bä­ga­re som da­te­ras till 700- el­ler 800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.