Ak­tu­ellt

Den san­ka mar­ken i cen­tra­la Dublin in­ne­bär ut­mär­ka be­va­ran­de­för­hål­lan­den. I år har en hel vi­king­a­by på­träf­fats med många väl­be­va­ra­de fynd.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

Nya bil­der från krigs­far­ty­get Mars som lig­ger ut­an­för nor­ra Öland.

SANKMARK. När gräv­sko­por schak­ta­de un­dan jord för grun­den till ett stort ho­tell, som skul­le byg­gas i cen­tra­la Dublin, upp­täck­tes en vi­king­a­by. Fy­ra stör­re hus och fem ut­hus med till­hö­ran­de träd­går­dar samt kul­ler­stens­ga­tor från 1000-ta­let togs fram.

Mar­ken i om­rå­det är sank och har så va­rit i år­tu­sen­den, vil­ket har bi­dra­git till oer­hört väl­be­va­ra­de fynd av or­ga­niskt ma­te­ri­al, som lä­ders­kor och trä­red­skap. – Bland de mest in­tres­san­ta är ett slags graf­fiti ristat på en skif­fer­ski­va, be­rät­tar ar­ke­o­log Ais­ling Col­lins, som led­de ut­gräv­ning­ar­na.

Bil­den ut­görs av en fi­gur, som sit­ter till häst med sköld och svärd, och två fåg­lar. Fynd­ma­te­ri­a­let är nu på väg till Ir­lands na­tio­nal­mu­se­um för ka­ta­lo­gi­se­ring och ana­lys. Även fö­re­mål och hus från se­na­re år­hund­ran­den kom fram vid ut­gräv­ning­ar­na, bland an­nat en gar­var­verk­stad från 1200-ta­let.

På bak­si­dan av ett av hu­sen hit­ta­des en skif­fer­ski­va med in­rist­ning­ar som ar­ke­o­lo­gen Ais­ling Col­lins be­skri­ver som graf­fiti. Hus­väg­gen var av flä­tad pil och har san­no­likt va­rit täckt av le­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.