För­skö­na­de my­ter

Det är in­te ba­ra fornnor­dis­ka my­ter som har för­skö­nats av ef­ter­värl­den, skri­ver Mathias Ri­zell.

Populär Arkeologi - - Läsarbrev - Mathias Ri­zell

Ar­ke­o­lo­gen Jo­nat­han Lindström på­pe­kar i Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi 3/18 ett fort­lö­pan­de för­skö­nan­de av fornnor­dis­ka my­ter:

”Är det verk­li­gen rätt att för­änd­ra hi­sto­ris­ka my­ter så dras­tiskt? Var­för i så fall? Är det pryd­het, en vil­ja att skyd­da ton­å­ring­ar och vux­na från obe­hag el­ler ska vi kal­la det histo­ri­e­för­vansk­ning?”

Någon­ting likar­tat fin­ner man i di­ver­se histo­ri­kers und­vi­kan­de av de­talj­för­med­ling i be­skriv­ning­en om upp­trapp­ning­en av kon­flik­ten mel­lan Rom och den ri­ka gre­kis­ka ko­lo­nin Ta­ren­tum 281 f.kr. Det led­de till kung Pyrr­hus av Epi­rus kän­da mi­li­tä­ra in­bland­ning i Ita­li­en.

I den by­san­tins­ke författaren Kon­stan­tin Por­fy­ro­gen­ne­tos verk Am­bas­sa­der­na finns fle­ra frag­ment be­va­ra­de av den an­ti­ke författaren Ap­pi­a­nus av Alex­an­dria. Där fram­går att ta­ren­ti­nar­nas för­ned­ran­de be­hand­ling av de ro­mers­ka sän­de­bu­den i sta­dens te­a­ter gick över grän­sen, när en lus­tig­kur­re vid namn Fi­loni­des änt­ra­de sce­nen och be­sud­la­de Postu­mi­us, de­le­ga­tio­nens le­da­re, med vad man får an­ta var re­sul­ta­tet av en oro­lig mage.

Ta­ren­ti­nar­na skrat­ta­de högt åt det­ta vul­gä­ra spek­ta­kel, men Postu­mi­us slog vakt om sin vär­dig­het ge­nom att hål­la ut sin nedsö­la­de to­ga och häv­da att ”de skul­le få tvät­ta bort den­na be­sud­ling med myc­ket blod, ni som fin­ner nö­je i des­sa slags skämt”. Där­på fär­da­des Postu­mi­us he­la vägen till Rom med det ned­smut­sa­de plag­get ut­an att tvät­ta det, och vi­sa­de det för ro­mar­na, vil­ka vred­ga­des så myc­ket över orät­ten att de be­ord­ra­de kon­sul Lu­ci­us Ae­mi­li­us Bar­bu­la att av­bry­ta krigs­o­pe­ra­tio­ner­na mot sam­ni­ter­na i hög­län­der­na för att ge­nast in­va­de­ra ta­ren­tinskt ter­ri­to­ri­um.

Fi­loni­des upp­tåg är så pass upp­se­en­de­väc­kan­de färg­starkt att det vid det här la­get för­mod­li­gen ha­de ro­tat sig som en be­römd anek­dot bland histo­ri­e­in­tres­se­ra­de, om in­te en rad histo­ri­ker se­dan 1800-ta­let ha­de gått som kat­ten kring het gröt, och en­dast om­nämnt det he­la med att ”ta­ren­ti­nar­na för­o­läm­pa­de ro­mers­ka sän­de­bud”. Även i de­tal­je­ra­de verk om kung Pyrr­hus krig.

En sak är sä­ker: ti­di­ga­re, lant­li­ga­re och mer jord­nä­ra ge­ne­ra­tio­ner de­la­de in­te den­na pryd­het.

”Ta­ren­ti­nar­nas för­ned­ran­de be­hand­ling av de ro­mers­ka sän­de­bu­den gick över grän­sen”

Brons­ål­derns mest kän­da kär­lekspar på häll­rist­ning­en i Vit­lyc­ke, Ta­nums soc­ken, åter­ges of­ta ut­an den hot­ful­le ge­stal­ten till väns­ter.

Vad tyc­ker du? Skriv till red@po­park.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.