Wakts väs­ka?

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

PER­SON­LIGT. Un­der en för­un­der­sök­ning med me­tall­de­tek­tor i Ty­gel­sjö, en kyrk­by nä­ra Mal­mö, fick vi ett kraf­tigt ut­slag. Om­rå­det till­hör byns od­lings­mark, men även en bäck­få­ra och en bit av by­tom­ten be­rör­des. I sän­kan där bäc­ken run­nit gav sig ett hek­to ge­di­gen mäs­sing till kän­na: en 9 cen­ti­me­ter hög va­pen­sköld med en krönt grip som mo­tiv.

Va­pen­sköl­den vi­sa­de sig ha prytt en pa­tronväs­ka som har till­hört en sol­dat vid Skåns­ka dra­gon­re­ge­men­tet, ett ka­val­le­ri­för­band vars sjät­te skva­dron be­nämn­des Mal­mö skva­dron. Mal­mös stads­va­pen fö­re­stäl­ler för öv­rigt den my­to­lo­gis­ka gri­pen. Väs­kan, el­ler kar­tu­schen, var till­ver­kad av lä­der och bars över väns­ter ax­el.

I Ty­gel­sjö bod­de nio dra­go­ner vid Mal­mö skva­dron. Sköl­den på­träf­fa­des på mark ägd av rust­håll 608. Rust­hål­let var i in­del­nings­ver­ket en gård som till­de­lats ka­val­le­ri­et. Kro­nan stod för sol­da­tens va­pen, me­dan rust­hål­la­ren, det vill sä­ga går­dens äga­re, fick stäl­la upp med häst, ryt­ta­re och an­nan ut­rust­ning. Mel­lan 1835 och 1865 het­te dra­go­nen på rust­håll 608 i Ty­gel­sjö Knut (Ols­son) Wakt. Är det han som har för­lo­rat va­pen­sköl­den hem­ma­vid?

Va­pen­sköl­den fö­re­täl­ler den mytomspun­na gri­pen. Har sköl­den prytt dra­gon Wakts pa­tronväs­ka?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.