Nya bil­der från Mars

Krigs­far­ty­get Mars ger en unik in­blick i hur 1500-ta­lets se­gel­far­tyg var kon­stru­e­ra­de och vad som hän­de när hon gick i kvav.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

SE­GEL­FAR­TYG. På drygt 70 me­ters djup ut­an­för nor­ra Öland lig­ger vra­ket av det svens­ka krigs­far­ty­get Mars, som ex­plo­de­ra­de i maj år 1564 vid ett sjöslag mot den dansk–lybs­ka flot­tan un­der nordiska sju­år­s­kri­get.

Ti­di­ga­re har dy­ka­re un­der­sökt själ­va vra­ket, men i år kon­cen­tre­ra­de de sig på att fo­to­gra­fe­ra den om­gi­van­de bott­nen, där mäng­der av fö­re­mål från skep­pet lig­ger ut­sprid­da. De mest spek­ta­ku­lä­ra fyn­den är va­pen och hjäl­mar, som vi­sar hur Erik XIV:S knek­tar var ut­rus­ta­de i strid.

Ma­rinar­ke­o­lo­gen Johan Rönn­by, som är pro­fes­sor vid Sö­der­törns hög­sko­la och le­der un­der­sök­ning­ar­na, me­nar att Mars ger en unik in­blick i hur 1500-ta­lets se­gel­far­tyg var kon­stru­e­ra­de. Vrak­plat­sen ger ock­så en ögon­blicks­bild av vad som hän­de vid sjösla­get.

Men frå­gor­na om Mars mås­te sät­tas in i ett stör­re sam­man­hang, me­nar han. För Sve­ri­ges del hand­lar det om att Va­sa­kung­ar­na ha­de ska­pat en central­makt som var så stark att de kun­de byg­ga ett krigs­far­tyg som var stör­re än si­na eng­els­ka och spans­ka mot­sva­rig­he­ter.

– Skep­pen är in­te ba­ra kon­struk­tio­ner ut­an är ock­så med och ska­par den mo­der­na ti­den. De är in­timt sam­man­kopp­la­de med den glo­ba­la sjö­far­ten och de nya sta­ter­na i Eu­ro­pa på 1500-ta­let, sä­ger han.

Un­der­sök­ning­ar­na har på­gått se­dan år 2012 med syf­tet att ska­pa en de­tal­je­rad tre­di­men­sio­nell mo­dell av vra­ket. Näs­ta steg blir tro­li­gen att av­gö­ra vil­ka fö­re­mål som ska bär­gas. Med mo­del­lens hjälp kom­mer be­sö­ka­re på Väs­ter­viks mu­se­um från och med i vin­ter att kun­na ut­fors­ka vra­ket med 3D-glas­ö­gon.

Mars lig­ger på drygt 70 me­ters djup ut­an­för nor­ra Öland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.