Is­ländskt dna på drift

För förs­ta gång­en har gen­upp­sätt­ning­en hos Is­lands förs­ta in­vå­na­re kart­lagts.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

GE­NE­TISK DRIFT. För förs­ta gång­en har ett in­ter­na­tio­nellt fors­kar­lag kart­lagt gen­upp­sätt­ning­en hos Is­lands ti­di­gas­te in­vå­na­re. Dna­se­kven­se­ring har gjorts av ske­lett­de­lar från gra­var som är an­lag­da fö­re år 1000. Fors­kar­na har se­dan jäm­fört re­sul­ta­tet med ge­ner­na hos mo­der­na be­folk­nings­grup­per.

Ana­ly­sen vi­sar att de be­grav­da, som till störs­ta de­len är män, ha­de ett näs­tan li­ka stort på­brå från de brit­tis­ka öar­na som från Nor­ge. Ny­byg­gar­na, som kom från Nor­ge och det som i dag är Sve­ri­ge, tog med sig sla­var, of­tast kvin­nor, från Brit­tis­ka öar­na. Da­gens is­län­ning­ar är där­e­mot mest släkt med norr­män­nen. Fors­kar­na tror att en för­kla­ring är att män­ni­skor med nors­ka anor – läs män­nen – ha­de hög­re sta­tus, vil­ket gav dem stör­re möj­lig­het att fö­ra si­na ge­ner vi­da­re i be­folk­ning­en.

Jäm­fö­rel­sen, som har pub­li­ce­rats i Sci­ence, vi­sar ock­så att de förs­ta is­län­ning­ar­na ha­de sto­ra ge­ne­tis­ka lik­he­ter med så­väl da­gens norr­män som da­gens ir­län­da­re och brit­ter. Den mo­der­na is­länds­ka be­folk­ning­en har där­e­mot av­lägs­nat sig av­se­värt från bå­da grup­per­na.

Det be­ror en­ligt fors­kar­na på så kal­lad ge­ne­tisk drift, som in­ne­bär att slump­vi­sa gen­för­änd­ring­ar ut­an över­lev­nads­vär­de får ge­nom­slag i en hel po­pu­la­tion. Fe­no­me­net är star­kast i små, iso­le­ra­de po­pu­la­tio­ner. Det är väl­känt hos djur, men har säl­lan iakt­ta­gits så tyd­ligt hos män­ni­skor.

Fors­kar­na ana­ly­se­ra­de någ­ra av ske­let­ten ef­ter Is­lands förs­ta ny­byg­ga­re, som det­ta som på­träf­fats i en grav nä­ra Is­lands nor­ra kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.