Re­kord i run­stensmål­ning

Populär Arkeologi - - Evighetsrunor -

Ett av de ma­te­ri­al som har di­gi­ta­li­se­rats i sam­band med pro­jek­tet är Run­ver­kets så kal­la­de Fäl­tex. C, ett väl an­vänt ex­em­plar av Sve­ri­ges ru­nin­skrif­ter, där oli­ka ty­per av an­teck­ning­ar och rät­tel­ser har förts in ge­nom åren. Det kal­las in­te för Fäl­tex. ut­an an­led­ning. Det har verk­li­gen många gång­er va­rit ute i fält, vil­ket fram­går av röd­färg på si­dor­na och döda in­sek­ter mel­lan bla­den. Här finns även upp­gif­ter om när en runsten har un­der­sökts och må­lats upp och vem som har gjort det.

Fors­ka­ren So­fia Pe­reswetoffMo­rath som har sva­rat för di­gi­ta­li­se­ring­en har gjort sta­tistik över in­sat­ser­na och har kom­mit fram till att rekordet in­ne­has av Thor­gunn Snæ­dal, som nu­me­ra är pen­sio­ne­rad från Run­ver­ket. En­ligt ut­räk­ning­en ska Thor­gunn ha må­lat upp in­te mind­re än 676 run­ste­nar. Man kan dock miss­tän­ka att an­ta­let är stör­re, ef­tersom hon ibland har må­lat en och sam­ma sten mer än en gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.