LAS PAL­MAS

Glöm gris­fes­ter, plast­madras­ser och blas­kig san­gria. Ka­na­ri­eö­ar­nas he­tas­te stad har stä­dat bort meny­er­na med de blek­nan­de mat­fo­to­gra­fi­er­na, ut­ö­kat be­folk­ning­en med en nä­ve stjärnkoc­kar och öpp­nat chi­ca bou­ti­que­ho­tell bort­om tu­rist­strå­ken.

RES Travel Magazine - - Innehåll - Text: KAJ­SA BEAUSANG Foto: AN­TON KÖR­BERG

Chefre­dak­tör Kaj­sa Beausang har sent om­si­der upp­täckt vil­ken pär­la som göm­mer sig på Ka­na­ri­eö­ar­na – den urläck­ra sta­den Las Pal­mas. Här är hen­nes 20 bäs­ta tips.

Det vo­re myc­ket orätt­vist att pra­ta om Las Pal­mas och kult­fil­men Säll­skaps­re­san i sam­ma me­ning. Gran Ca­na­ri­as hu­vud­stad har in­te myc­ket ge­men­samt med den masstu­ris­men­tu­si­as­tis­ka hit­te­påsta­den ”Nu­e­va Estocol­mo” som Stig-Hel­mer och hans vän­ner be­sö­ker i 80-ta­lets be­gyn­nel­se. Ti­den har gått, men stäm­peln är kvar. Det är kanske dras­tiskt att på­stå att Las Pal­mas har ge­nom­gått sam­ma för­änd­ring som Pal­ma de Mal­lor­ca har lyc­kats med, men det är in­te fel att häv­da att man är en god bit på väg. Nu floc­kas Spa­ni­ens stjärnkoc­kar på ön och re­stau­rang­ni­vån är så hög så att ditt störs­ta pro­blem är att hin­na äta på dem al­la. Eko­lo­gis­ka kafé­er, ele­gan­ta vin­ba­rer och coo­la de­sign­bu­ti­ker har hit­tat hem i kvar­te­ren. Bou­ti­que- och de­sign­ho­tel­len blir allt fler och tar mark från de sto­ra ho­tell­kom­plex­en. Men det finns ett om­rå­de där Las Pal­mas lig­ger långt ef­ter Pal­ma: pris­ni­vån. I Las Pal­mas är det fort­fa­ran­de för­vå­nans­värt bil­ligt att äta, dricka och nju­ta. Och det kan vi ju le­va med.

1. El No­vil­lo Precóz

Vi på­står att det­ta är Las Pal­mas bäs­ta kött­re­stau­rang. Här har ti­den stått stil­la se­dan 60-ta­let på ett bra och char­migt sätt, som en äk­ta, gam­mal kvar­terskrog ska se ut – svart­vi­ta por­trätt trängs på väg­gar­na till­sam­mans med di­ver­se fot­bolls­sou­ve­ni­rer och namn­teck­ning­ar av gäs­ter som har ätit här un­der al­la år. Äga­ren kom­mer från Uru­gu­ay och allt kött la­gas en­ligt kons­tens al­la regler över öp­pen eld, väl syn­bart för de ätan­de. Cal­le Por­tu­gal 9 no­vil­lop­re­coz.es

2. De­li­ci­o­sa Mar­ta

En av Las Pal­mas mest om­skriv­na re­stau­rang­er just nu. Lo­ka­len är gans­ka li­ten och in­tim, in­red­ning­en av­ska­lad ut­an att va­ra stel, ser­vicen är ult­ra­proff­sig och ma­ten be­står av en mo­dern mix av nya och tra­di­tio­nel­la sma­ker. Koc­ken kom­mer från den nu­me­ra ned­lag­da, men vi­da be­röm­da Miche­lin­kro­gen El Bul­li på fast­lan­det. Ja, det är nå­got dy­ra­re här än på de fles­ta re­stau­rang­er i Las Pal­mas, men ef­tersom re­stau­rang­be­sök är så för­mån­li­ga över­lag vill vi än­då på­stå att det här är en pris­värd re­stau­rang, med tan­ke på vad man får för peng­ar­na. Cal­le Pé­rez Galdós 23 de­li­ci­o­samar­ta.es

3. El Chur­ra­sco

Yt­ter­li­ga­re en re­stau­rang för köt­täls­ka­re. Den här klas­sis­ka in­rätt­ning­en har vi­ta du­kar på bor­den och ser­vi­tö­rer iför­da flu­ga, men stäm­ning­en är fort­fa­ran­de av­slapp­nad och väl­kom­nan­de. Vårt säll­skap av­slu­ta­de vår lunch här kloc­kan 19 på kväl­len… Pom­mes fri­ten var li­te ble­ka, men köt­tet var mört. Adres­sen får oss svens­kar att hö­ja li­te på ögon­bry­nen: Väl­kom­men till Olof Pal­mes ga­ta. Cal­le Olof Pal­me 33 el­chur­ra­sco.com.es

4. Zoe Food

Det här eko­lo­gis­ka kafé­et ser­ve­rar in­te ba­ra mat att äta med gott sam­ve­te – det tjä­nar även som bu­tik och ut­bu­det av reko pro­duk­ter är må­hän­da in­te stort, men det är bra. Kafé­et ser­ve­rar bå­de vin och öl (eko­lo­giskt, gi­vet­vis!) och all­ra helst ska man be­sö­ka de­ras sön­dags­brunch. Cal­le Do­min­go J. Na­var­ro 35 zo­e­food.com

5. Ca­sa Mon­tes­de­oca

Bo­ka bord här och njut av käns­lan av att ha hit­tat en pär­la som in­te är up­pen­bar från ga­tan. Restu­rang­ens vack­ras­te mat­sals­del lig­ger un­der bar him­mel på den sö­ta, lum­mi­ga in­ner­går­den mitt i den här 1700-tals­bygg­na­den. Här ser­ve­ras klas­sis­ka, ka­na­ris­ka rät­ter och koc­ken, Don Vi­cen­te Sar­mi­en­to, kom­mer gi­vet­vis ut och tran­che­rar ditt kött vid bor­det. Här di­ne­rar gär­na den spans­ke kung­en Ju­an Car­los när han är på be­sök på ön. Cal­le Mon­tes­de­oca 10 ca­sa­mon­tes­de­oca.com

6. La Ma­ri­ne­ra

Ma­jo­ri­te­ten av re­stau­rang­er­na längs med Las Can­te­ras strand­pro­me­nad är oin­tres­san­ta att näm­na, men La Ma­ri­ne­ra är ett un­dan­tag. Re­stau­rang­en lig­ger längst bort på stran­den i den nor­ra de­len och är en fisk- och skal­djurs­re­stau­rang. Här finns det mesta med gä­lar att väl­ja bland och har du svårt att be­stäm­ma dig så ta helt en­kelt tre­rät­ters­me­nyn och vin­pa­ke­tet så kan du va­ra sä­ker på att du kom­mer att få kva­li­tet för peng­ar­na. Cal­le Alon­so Oje­da, Pla­za de la Pun­til­la re­stau­ran­te­la­ma­ri­ne­ra­las­pal­mas.com

7. Em­bar­ca­dero

Em­bar­ca­dero be­ty­der ”sjö­man” och det sä­ger en hel del om bå­de lä­get och in­rikt­ning­en på den här re­stau­rang­en. Här ser­ve­ras fisk och skal­djur med ut­sikt över små­båts­ham­nen och all­ra bäst vy har man från ter­ras­sen. Bör­ja mid­da­gen med ett ur­val ta­pas och låt äga­ren Ra­fael och hans team skäm­ma bort dig or­dent­ligt. Li­te dy­ra­re än snit­tet i Las Pal­mas, men med svens­ka mått är den än­då myc­ket pris­värd. Bo­ka bord i för­väg, sär­skilt un­der hög­sä­song. Mu­el­le De­por­ti­vo Club Ma­ri­ti­moVa­ra­dero re­stau­ran­te­em­bar­ca­dero.com

8. Guir­lache

Här hit­tar du den go­das­te glas­sen i Las Pal­mas! Bu­ti­ken lig­ger på den sto­ra gå­ga­tan i Tri­a­na och skul­le du av nå­gon an­led­ning in­te hit­ta glass­bu­ti­ken så kan du frå­ga vem som helst – al­la kän­ner till Guir­laches be­röm­da glass. Vi fick till ex­em­pel di­rek­ti­ven av den lo­ka­la po­li­sen… Välj mel­lan 40 oli­ka sma­ker – samt­li­ga till­ver­kas på plats i bu­ti­ken. Cal­le Tri­a­na 68 guir­lachetri­a­na.com

9. Ru­ta del Pincho

Bo­ka in­te in nå­got re­stau­rang­be­sök om du är i Las Pal­mas på en tors­dag. Då är det näm­li­gen ”Ru­ta del Pincho” som gäl­ler i stads­de­len Ve­gu­e­ta. Från och med kloc­kan åt­ta på kväl­len har al­la re­stau­rang­er, ba­rer och kafé­er i om­rå­det nä­ra mark­na­den spe­ci­al­me­ny­er, of­ta en öl och en ta­pa för 2 eu­ro. Här sam­las in­vå­nar­na för att fes­ta och de­la det se­nas­te skvall­ret. Det är trångt, hög­ljutt, svet­tigt och glatt. Ming­la runt från bar till bar och ät dig mätt på ta­pas och pin­tx­os, allt ef­tersom.

10. La Azo­tea de Be­ni­to Cock­tail Bar

En av­slapp­nad tak­ter­rass med vi­ta pa­ra­sol­ler, lounge­möb­ler, bar­bord och en all­mänt fräsch stäm­ning som på­min­ner om en be­ach­club, trots sitt lä­ge mitt i Gam­la stan. Tak­ter­ras­sen lig­ger ovan­på ett kom­mer­si­ellt cent­rum så det kan va­ra lu­rigt att hit­ta in­gång­en, men ja, du ska in ge­nom den sto­ra en­trén, och se­dan ta his­sen (el­ler al­la trap­por) upp till ta­ket. Per­fekt för en ef­ter­mid­dags­d­rink ef­ter ma­ten. Azo­tea C.C. Mo­no­pol Pla­za Hur­ta­do Men­do­za fa­ce­book.com/La­zo­te­a­deBe­ni­to

11. Mer­ca­do del Pu­er­to de la Luz

En un­der­bar, tju­sig allt-i-ett-mark­nad från 1891 i den nor­ra de­len av Las Pal­mas. Här kan man gi­vet­vis hand­la sitt kött och sin fisk och and­ra mark­nads­mäs­si­ga rå­va­ror, men än­nu mer upp­märk­sam­het får den från vår si­da, tack va­re si­na ba­rer och re­stau­rang­er. Här knapras det ta­pas och klun­kas cer­ve­zas. Mis­sa in­te att gå hit kvälls­tid på fre­da­gar och lör­da­gar från 20 till mid­natt – då sam­las Las Pal­mas-bor­na runt stå­bor­den, dräl­ler i kor­ri­do­rer­na, trängs i hör­nen och vim­lar på ute­ser­ve­ring­ar­na. Dra på par­ty­blå­san el­ler kom som du är. Al­la är väl­kom­na. Mis­sa in­te den halv­nya ca­va­ba­ren el­ler den fi­na sus­hi­luc­kan.

Cal­le Al­ba­re­da 76

12. Hem­pel

Har du tur på­går rean på Hem­pel när du är i stan och då finns det chans att gö­ra ett rik­tigt klipp på mär­kes­väs­kor och skor från till ex­em­pel Pra­da och Ar­ma­ni. Äga­rin­nan är duk­tig på att sät­ta ner re­a­pri­set re­jält just då. An­nars är det­ta en bu­tik där dyr­gri­par­na be­hand­las som konst­verk på ut­ställ­ning – en ensam hand­väs­ka på en pi­e­de­stal, en li­ten clutch­hand­väs­ka på ett eget hyll­plan. Hem­pel finns på två adres­ser i Las Pal­mas. Klä­der: Pé­rez Galdós 3 Ac­ces­so­a­rer: San Ber­nar­do 18

13. Cal Rei Fishing

Har du en åd­ra även­tyr i krop­pen re­kom­men­de­ras djup­havs­fis­ket starkt. För de bäs­ta fis­ke­vatt­nen bör man be­ge sig till den söd­ra si­dan av Gran Ca­na­ria. Cal Rei Fishing ut­går med si­na bå­tar från Pu­er­to de Mo­gán som lig­ger cir­ka 40 mi­nu­ters bil­färd från Las Pal­mas. Här får du se­ri­öst fis­ke, och på kö­pet lär du även få se va­lar, del­fi­ner och sköld­pad­dor. I pa­ke­tet in­går kap­ten, proffsspö, mat, sol, (even­tu­ellt) fisk och kanske en re­jäl åk­sju­ka. Om du är käns­lig så ta en åk­sju­ke­ta­blett in­nan av­färd. Klä dig varmt, det kan blå­sa rik­tigt ky­ligt på ha­vet även om luft­tem­pe­ra­tu­ren är hög.

mar­lin­fis­hing­ca­na­ria.com

14. 7 Ma­res Di­ve Cen­ter

Det finns gott om fi­na stäl­len att dy­ka på runt om­kring Las Pal­mas. Vrak- och djup­dyk­ning för den mer avan­ce­ra­de dy­ka­ren, men även vack­ra grot­tor och valv på myc­ket grun­da­re vat­ten för ny­bör­ja­ren. Äga­ren till dyk­cent­ret 7 Ma­res, Ser­gio, och de and­ra dyk­in­struk­tö­rer­na pra­tar god eng­els­ka och er­bju­der al­la ty­per av kur­ser. Allt du be­hö­ver in­för ett dyk finns på plats. De har även en fransk bull­dogg som man kan klap­pa. Cal­le Te­ne­ri­fe 12 7ma­res.es

15. Hop on Hop off

Är det din förs­ta gång i Las Pal­mas så finns det ing­en bätt­re gen­väg att lä­ra kän­na sta­den än från ta­ken på en av de gui­da­de tu­rist­bus­sar­na. Det är ba­ra att rät­ta in sig i le­det och klätt­ra upp i dubbeldäc­ka­ren med hör­lu­rar­na or­dent­ligt in­tryck­ta i öro­nen. Det går un­dan bå­de i tra­fi­ken och i in­for­ma­tions­flö­det, men ef­ter den drygt tim­mes­långa fär­den – om du in­te hop­par av en en­da gång – så har du bil­dat dig en god upp­fatt­ning om sta­dens de­lar och vil­ka som loc­kar just dig mest. Pris från 18 eu­ro för en vux­en­bil­jett som gäl­ler i 24 tim­mar. ci­ty-sight­see­ing.com

16. Re­al Club de Golf

Det här är Spa­ni­ens älds­ta golf­klubb med över 100 år på nac­ken. Den lig­ger vid fo­ten av vul­ka­nen Cal­de­ra de Ban­da­ma med en fan­tas­tisk ut­sikt över öns cen­tra­la de­lar och ba­ra en kvarts bil­väg från Las Pal­mas. Oav­sett om du spe­lar golf el­ler ej re­kom­men­de­ras ett be­sök på grund av den vack­ra fär­den hit och för att äta lunch i den trev­li­ga re­stau­rang­en. Gre­en­fee: 110 eu­ro. Lu­gar Cam­po de Golf 12 re­al­club­de­gol­f­de­las­pal­mas.com

17. Au­di­to­rio Al­fre­do Kraus

Om du pro­me­ne­rar sö­derut längs strand­pro­me­na­den vid Playa de las Can­te­ras så kom­mer du så små­ning­om att mö­ta en gi­gan­tisk, fort­lik­nan­de bygg­nad som näs­tan upp­levs som li­te skräc­kin­ja­gan­de. Det är öns kon­sert­hus Au­di­to­rio Al­fre­do Kraus som tro­nar upp sig i vat­ten­bry­net. Här spe­las mest klas­sisk mu­sik, men det hän­der att världs­ar­tis­ter upp­trä­der här ock­så. Se hem­si­dan för ak­tu­ellt pro­gram. Prin­ci­pe de Astu­ri­as au­di­to­ri­o­te­a­tro­las­pal­mas­gc.es

18. Ho­tel Madrid

Ho­tel Madrid är som en gam­mal pri­ma­don­na vars glans­da­gar är över, men som än­då hål­ler hu­vu­det högt. Man kan und­ra om nå­got har re­no­ve­rats el­ler änd­rats på 50 år och se­dan får man frå­ga sig om det verk­li­gen ha­de va­rit bätt­re om så vo­re. Det sägs att ge­ne­ral Fran­co slut­för­de si­na pla­ner på 1939 års stats­kupp just här. Be om rum nummer 3, det var hans fa­vo­ri­t­rum. Om des­sa väg­gar kun­de ta­la…

Ho­tel­let har en stor­la­gen fa­sad, men en täm­li­gen en­kel stan­dard. Ute­ser­ve­ring­en och ba­ren är po­pu­lär bland Las Pal­mas-bor­na själ­va och dess cen­tra­la lä­ge i den hi­sto­ris­ka stads­kär­nan kun­de knappt va­ra bätt­re med Ve­gu­e­ta runt hör­net och shop­ping­en i Tri­a­na li­kaså. Pla­za de Cai­ra­sco 4 el­ho­tel­madrid.com

19. Ha­ci­en­da del Bu­en Su­ce­so Ho­tel

Det här bou­ti­que­ho­tel­let lig­ger i en av Ka­na­ri­eö­ar­nas älds­ta bygg­na­der, cir­ka en kvarts bil­färd från Las Pal­mas och trots det re­la­tivt kor­ta av­stån­det från sta­den så in­fin­ner sig här lug­net på lan­det to­talt. Ha­ci­en­dan bygg­des år 1572 och dess 50 hek­tar sto­ra ba­nan­plan­tage är fort­fa­ran­de i bruk. Ma­jo­ri­te­ten av de 18 gäst­rum­men har ori­gi­nal­de­tal­jer från 1600-ta­let. Arucas a Baña­deros, Arucas ha­ci­en­da­bu­en­su­ce­so.com

20. Ho­tel San­ta Ca­tali­na

Det här är Las Pal­mas mot­sva­rig­het till Grand Ho­tel i Stock­holm – det vill sä­ga sta­dens an­ri­kas­te ho­tell. Bygg­na­den uppfördes 1890 och tack va­re sin gammel­dags lyx, mar­mor­pe­la­re och guld­plä­te­ra­de de­tal­jer har ho­tel­let loc­kat många ce­leb­ri­te­ter un­der åren. Den spans­ka kung­a­fa­mil­jen bor alltid här när de är på be­sök. Det fem-stjär­ni­ga ho­tel­let har 202 rum och lig­ger mitt i den vack­ra stads­par­ken Do­ra­mas. León y Castil­lo 227 ho­tel­san­taca­tali­na.com

På Zoe Food kan du äta och dricka med gott sam­ve­te från det helt och hål­let eko­lo­gis­ka ut­bu­det.

De­li­ci­o­sa Mar­ta är en av Las Pal­mas mest hyl­la­de re­stau­rang­er. Bo­ka bord i god tid!

El No­vil­lo Precóz är en köt­täls­ka­res vå­ta dröm.

På sa­lu­hal­len Mer­ca­do del Pu­er­to hand­lar du di­na rå­va­ror, äter din lunch, kö­per din mid­dag och um­gås med di­na vän­ner in­på små­tim­mar­na.

All glass­till­verk­ning på Guir­lache sker i bu­ti­ken och är fry­san­de färsk.

Pu­er­to de Mo­gán är en ut­märkt ut­gångs­punkt för djup­havs­fis­ke.

Hyr en bil och ta en dags­ut­flykt till den sö­ta sta­den Pu­etro de Mo­gán.

San­ta Ca­tali­na Ho­tel är Las Pal­mas älds­ta och fort­fa­ran­de främs­ta lyxhotell.

Ho­tel Madrid är ett klas­siskt ho­tell med myc­ket charm och en här­lig ute­ser­ve­ring.

Det är ald­rig långt till en ute­ser­ve­ring i skug­gan.

Att äta gott i Las Pal­mas är in­te svårt, det gäl­ler ba­ra att ve­ta var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.