ISHO­TEL­LET FYL­LER 25 ÅR

RES Travel Magazine - - Transit -

SVE­RI­GE VAR FÖRST i världen med ett ho­tell av det här sla­get och i år fi­rar Ice­ho­tel i Juk­ka­sjär­vi 25-års­ju­bi­le­um med en till­ba­kablick på årens al­la oli­ka va­ri­an­ter.

Förs­ta året var ho­tel­let in­te stör­re än en ig­loo på 45 kvadrat­me­ter, men i dag täc­ker ho­tel­let en yta li­ka stor som en fot­bolls­plan och det går åt 1 000 ton is till byg­get, en ska­pel­se som ägar­na bok­stav­ligt ta­lat får se rin­na ner i äl­ven när sä­song­en är slut. Var­je år ska­pas ett nytt ho­tell i en ny skep­nad och in­för årets ju­bi­le­um fun­de­ra­de man på att gö­ra en ”best of-upp­la­ga”.

– Vi dis­ku­te­ra­de det, men till slut be­stäm­de vi oss för att hål­la oss till vår kärnidé. Vi gör ald­rig sam­ma sak två gång­er, då tar man ud­den av det ro­li­ga, sä­ger Ar­ne Bergh, konst­när­lig le­da­re på ho­tel­let.

– Var­je år när ho­tel­let står fär­digt så sä­ger vi till varand­ra att ”det här mås­te va­ra den bäs­ta upp­la­gan hit­tills”, men jag tror fak­tiskt att årets ho­tell kom­mer att bli det bäs­ta.

Ho­tel­let öpp­nar den 12 de­cem­ber. Dub­bel­rum från 2 500 kr/natt. ice­ho­tel.com

Så här såg Ice­ho­tel Ice­bar ut för­ra året. Det en­da vi vet om 2014 års upp­la­ga är att det in­te kom­mer att va­ra likt nå­got som vi har sett för­ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.