5x Shopping

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

1. DU­BAI MALL

Du­bai Mall är (i skri­van­de stund) värl­dens störs­ta shop­ping­gal­le­ria. Här lig­ger lyx­bu­ti­ker­na på rad – Lou­is Vuit­ton, Cha­nel och Pra­da, för att näm­na någ­ra. Men lugn, om du har enkla­re shop­ping­va­nor så finns här även mer prisvärda al­ter­na­tiv. I den­na rym­li­ga gal­le­ria finns det näm­li­gen 1 200 bu­ti­ker och ett enormt akva­ri­um. Hit går man allt­så in­te ba­ra för att shop­pa, ut­an även för att tit­ta på ha­jar, roc­kor och ne­on­fär­ga­de fis­kar. 1 She­ikh Mohammed Bin Rashid Bou­le­vard the­du­bai­mall.com

2. MER­CA­TO SHOPPING MALL

Om du in­te be­hö­ver 1 200 bu­ti­ker för att fyl­la di­na shop­ping­kas­sar så kanske Mer­ca­to kan va­ra nå­got för dig. Hit åker du in­te ba­ra för att shop­pa, ut­an även för den sö­ta ar­ki­tek­tu­rens skull – in­te­ri­ö­ren skul­le pas­sa in i vil­ken barn­sa­ga som helst. Allt är gul­ligt och fär­gat i pa­stell. Re­näs­san­sar­ki­tek­tu­ren som man får upp­le­va här är in­te sär­skilt van­lig i and­ra de­lar av Du­bai. Ju­mei­rah Be­ach Ro­ad mer­ca­tos­hop­ping­mall.com

3. GULDSOUKEN

Du­bai – ”Ci­ty of Gold” står det på en skylt ovan­för in­gång­en till guld­mark­na­den i Dei­ra. På den här mark­na­den, el­ler sou­ken som det he­ter på ara­bis­ka, gäl­ler det att köp­slå, pru­ta och för­hand­la som på vil­ken mark­nad som helst. Guld­pri­set är där­e­mot uni­ver­sellt, så det gäl­ler ba­ra att hit­ta de glim­ran­de go­ding­ar som du gil­lar bäst, nå­got som in­te är helt en­kelt då det finns över 200 guld­bu­ti­ker här. Kom ti­digt så slipper du att träng­as med al­la and­ra guld­gal­ning­ar. Sik­kat Al Khail Ro­ad

4. KRYDDSOUKEN

Strax in­till guld­mark­na­den lig­ger den nå­got mind­re mer väl­dof­tan­de kryddsouken. Här tro­nar smak­sät­ta­re av oli­ka slag i per­fek­ta hö­gar, kar­de­mum­ma, nej­li­kor, cur­ry – här finns allt. Om du vill kö­pa med dig saff­ran så prop­sa på att få se den all­ra bäs­ta sor­ten som of­tast finns bakom dis­ken där du kan väl­ja själv vil­ken sort just du vill ha. Saff­ran här är bra, rik­tigt bra! Lig­ger vid Nas­ser Squa­re

5. BOU­TI­QUE 1

Om du har ta­git med den sto­ra plån­bo­ken på re­san re­kom­men­de­ras en tur till lyx­bu­ti­ken Bou­ti­que 1. Här häng­er vack­ra klän­ning­ar från Mis­so­ni, skor från Ba­len­ci­a­ga står upp­ra­da­de och tju­sig­he­ter från Isa­bel Ma­rant loc­kar längs väg­gar­na. Här finns al­la de plagg som värl­dens fa­shio­nistas pra­tar om just nu. Svens­ka mär­ken som Ac­ne och BLK De­nim har ock­så fun­nit sin plats i det­ta mo­de­mec­ka. Mall of the Emi­ra­tes, Fashion Dome bou­ti­que1.com

Du­bai Mall in­ne­hål­ler in­te ba­ra shopping, ut­an även trev­li­ga re­stau­rang­er och my­si­ga kafé­er.

Gil­lar du mat­lag­ning? Då mås­te du gö­ra ett stopp på kryddsouken i Du­bai.

Guldsouken – ett pa­ra­dis för dig som äls­kar glitt­ran­de smyc­ken.

På Vi­vel i Du­bai Mall finns det gott om söt­sa­ker från trak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.