5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

1. THE PA­LA­CE DOWN­TOWN DU­BAI

The Pa­la­ce är ett flott ho­tell som lig­ger strax in­till Burj Khali­fa. Här kan du slå dig ned i nå­gon av träd­går­dens al­la tält för att dricka en drink och småpra­ta med di­na vän­ner. De fles­ta som kom­mer hit hyr en vat­ten­pi­pa, tar någ­ra bloss och spa­nar ut över den konst­gjor­da sjön som lig­ger in­till träd­går­den. Mohammed Bin Rashid Bou­le­vard cen­tu­ry-ho­tels.com

2. LEFT BANK

På Left Bank vid Ma­di­nat Ju­mei­rah ser­ve­ras bå­de mat och dryck. På de­ras ute­ser­ve­ring kan du sit­ta en hel kväll och fa­sci­ne­ras över de vack­ra om­giv­ning­ar­na, sam­ti­digt som du dric­ker nå­got sött från ba­ren. Sam­ma ked­ja finns även i Souk Al Ba­har. Ju­mei­rah Be­ach Ro­ad

3. MAHIKI

Gam­la klas­si­ker blan­das med nya hits på den­na Ha­wai­i­klubb på Ju­mei­rah Be­ach Ro­ad. Här sma­kar frukt­drin­kar­na fan­tas­tiskt och stäm­ning­en är alltid på topp. Gläd­je­rop och eu­fo­ris­ka dan­ser är van­ligt fö­re­kom­man­de och det hör väl hem­ma på en klubb med Ha­wai­i­te­ma? Ju­mei­rah Be­ach Ro­ad

4. CAVALLI CLUB

Den­na klubb bru­kar räk­nas till de ab­so­lut lyx­i­gas­te i he­la Du­bai. Här är kri­stall­kro­nor­na stör­re, drin­kar­na go­da­re och be­sö­kar­na snyg­ga­re. Så sätt på dig nå­got stiligt och för­be­red dig på en rik­tig hel­kväll. Söndagar sägs va­ra den bäs­ta kväl­len att be­sö­ka klub­ben. Fair­mont Ho­tel – She­ikh Zay­ed Ro­ad ca­valliclub­du­bai.com

5. 360°

Den­na bar är en av sta­dens all­ra mest po­pu­lä­ra och krä­ver minst ett stopp un­der din vis­tel­se i Du­bai. Vac­kert be­lä­gen på en pir ute i ha­vet har du fan­tas­tisk ut­sikt över sta­den och kan se so­len gå ned. Se dock till att va­ra på plats i tid, ef­tersom stäl­let är myc­ket väl­be­sökt. Ma­ri­na Wal­k­way, Ju­mei­rah Be­ach Ho­tel

Du kan sit­ta bå­de in­o­moch ut­om­hus på Left Bank.

… där du även kan äta mid­dag.

Le­tal du ef­ter en lyx­ig klubb i Du­bai? Då bör du de­fi­ni­tivt stan­na till på Cavalli Club…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.