5x Ho­tell

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

1. AT­LAN­TIS THE PALM

Vill du dy­ka med del­fi­ner? Un­na dig en skön spa­upp­le­vel­se? El­ler ba­ra lig­ga på ho­tell­rum­met och nju­ta av havs­ut­sik­ten? Då är den mo­der­na klas­si­kern At­lan­tis nå­got för dig. Re­sor­ten lig­ger längst ut på den konst­gjor­da ön i form av en palm och här finns näst in­till allt: shopping, ten­nispla­ner och ett lyx­igt vat­ten­land. Här le­ver man ef­ter mot­tot ’mo­re is mo­re’ och la dol­ce vi­ta står i fo­kus. Dub­bel­rum från 3 100 kr/natt. Crescent Ro­ad at­lan­tist­he­palm.com

2. BA­NY­AN TREE AL WA­DI

Du be­hö­ver in­te bo i ett stort ho­tell­kom­plex in­ne i sta­den när du är i Du­bai. Nej, om du öns­kar – och har råd – kan du hy­ra en Ba­ny­an Tree Al Wa­di-vil­la ute i ök­nen. Var­je hus har en egen pool, be­lä­get vid ett hav av sand och samt­li­ga är snyggt in­red­da i ara­bisk stil. Dub­bel­rum från 4 100 kr/natt.ba­ny­antree.com/en/al_­wa­di

3. JU­MEI­RAH BE­ACH HO­TEL

I RES nummer 6, 2013 skrev vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog att Ju­mei­rah Be­ach Ho­tel främst vän­der sig till barn­fa­mil­jer, då det är re­la­tivt bil­ligt för att till­hö­ra Ju­mei­rah-fa­mil­jen. Om du chec­kar in här be­hö­ver du in­te läm­na om­rå­det un­der he­la se­mestern, här finns näm­li­gen allt från re­stau­rang­er, poo­ler till and­ra fe­ri­e­fi­ran­de fa­mil­jer. Fa­mil­je­rum från 3 700 kr/natt. Ju­mei­rah Ro­ad ju­mei­rah.com

4. LE MÉRIDIEN DU­BAI AIR­PORT HO­TEL

Om du öns­kar bo nä­ra flyg­plat­sen un­der din vis­tel­se i Du­bai, kan Le Méridien va­ra ett tänk­värt al­ter­na­tiv. Rum­men är frä­scha och det är ald­rig långt till nå­gon av ho­tel­lets tre ut­om­huspoo­ler. Fru­kost­buffén är fan­tas­tisk och du får väl­ja mel­lan mäng­der av söt­sa­ker, yog­hurtsor­ter och kan även be­stäl­la in ett glas ka­mel­mjölk. Dub­bel­rum från 1 350 kr/natt. Air­port Ro­ad star­wood­ho­tels.com/le­me­ri­di­en

5. AL QASR

Att chec­ka in på Al Qasr är som att chec­ka in på ett slott. Här­i­från ser man ut över Du­bais skyli­ne och i träd­går­den står häst­sta­ty­er och häl­sar dig väl­kom­men. Det här är ett ho­tell för dig som vill ba­da i lyx med när­het till bå­de sal­ta bad, poo­ler och trev­li­ga re­stau­rang­er. Al Qasr är en del av re­sor­ten Ma­di­nat Ju­mei­rah. För­res­ten – Al Qasr be­ty­der pa­lats på ara­bis­ka. Dub­bel­rum från 2 900 kr/natt. Al Su­fouh Ro­ad ju­mei­rah.com/en/

Vill du bo i en vil­la un­der din vis­tel­se i Du­bai? Då kan Ba­ny­an Tree Al Wa­di va­ra ett al­ter­na­tiv för dig. At­lan­tis the Palm lig­ger längst ut på den konst­gjor­da pal­mön och är ett av sta­dens mest väl­kän­da ho­tell.

Al Qasr be­ty­der pa­lats på ara­bis­ka.

Ju­mei­rah Be­ach Ho­tel är en väl­känd in­stu­tion i Du­bai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.