5x Se & Gö­ra

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

1. BURJ KHALI­FA

I Down­town Du­bai lig­ger värl­dens högs­ta bygg­nad, Burj Khali­fa. Det sil­ver­fär­ga­de tor­net som sträc­ker sig 828 me­ter över ha­vet stod klart 2009. Se­dan dess har mäng­der av tu­ris­ter loc­kats hit för att ta sig upp till ut­kiks­plat­sen som lig­ger 450 me­ter upp i luf­ten, på vå­ning 124. I den se­nas­te Mis­sion Im­possib­le-fil­men klätt­rar Tom Cru­i­se upp till top­pen av tor­net – på rik­tigt. Det sägs även att han läm­na­de ett med­de­lan­de till sin då­va­ran­de fru, Ka­tie Hol­mes, när han var all­ra högst upp. Vad det stod lär vi ald­rig få ve­ta... 1 She­ikh Mohammed Bin Rashid Bou­le­vard burjk­hali­fa.ae

2. ÖKENSA­FA­RI

När man blic­kar upp mot al­la höga skyskra­por i Du­bai är det lätt att glöm­ma att det in­te var sär­skilt länge se­dan som plat­sen en­bart be­stod av öken. I dag får man ta sig en bit ut­an­för stads­kär­nan för att blic­ka ut över ett hav av sand. Ara­bi­an Ad­ven­tu­res är ett av de fö­re­tag som ar­ran­ge­rar ökensa­fa­ris i ut­kan­ten av sta­den. De häm­tar upp dig med Landro­ver och kör tills det är dags att hop­pa ur för att upp­le­va en vac­ker och still­sam sol­ned­gång i ök­nen. Men var­ning, bil­tu­ren är ing­et för den åk­sju­ke. Det känns som ett re­jält ral­ly. ara­bi­an-ad­ven­tu­res.com

3. DU­BAI MU­SE­UM

För att få re­da på hur för­vand­ling­en från öken­plats till världs­stad har gått till re­kom­men­de­ras en tur till Du­bai Mu­se­um. Ef­ter många la­ta da­gar på stran­den kan det kanske va­ra skönt med li­te he­der­lig histo­ria. Mu­se­et lig­ger i Al Fa­hi­di-for­tet som bygg­des un­der 1700-ta­let och räk­nas som sta­dens älds­ta bygg­nad. Här be­rät­tas histo­ri­en om pärl­fis­ket, hamn­sta­den och be­du­i­ner­na. Al Fa­hi­di Stre­et

4. BÅT­TUR

För att ta dig från ovan nämnt mu­se­um till sta­dens sou­ker re­kom­men­de­ras en tur med Du­bai Wa­ter Bus. I ham­nen, ba­ra någ­ra mi­nu­ter från sta­dens bäst be­va­ra­de bygg­nad, lig­ger ett an­tal tax­i­bå­tar och vän­tar på si­na kom­man­de kun­der. På ba­ra någ­ra mi­nu­ter kör de dig från mu­se­et till mark­na­der­na på and­ra si­dan vatt­net. Trots att tu­ren in­te tar sär­skilt lång tid, hin­ner du att upp­le­va sta­den på ett helt nytt sätt. En tur från Dei­ra till Bur Du­bai kos­tar in­te många dir­ham och bå­tar­na går mel­lan sex på mor­go­nen fram till mid­natt.

5. DU­BAI FOUNTAIN

Strax ne­dan­för skyskra­pan Burj Khali­fa lig­ger den konst­gjor­da sjön, Burj Du­bai La­ke. Var­je kväll sam­las be­trak­ta­re för att se när värl­dens störs­ta fon­tän spru­tar vat­ten i vack­ra, geo­met­ris­ka fi­gu­rer. Var­je halv­tim­me från kloc­kan sju på kväl­len sät­ter vat­ten­spe­let igång och det går ett sus ge­nom publi­ken när vat­ten­strå­lar­na når upp till den 50:e vå­ning­en på Burj Khali­fa. När mörk­ret har lagt sig över sta­den blir den mäk­ti­ga fon­tä­nen onek­li­gen än­nu vack­ra­re.

Från top­pen av Burj Khali­fa kan du se hur Du­bai väx­er fram.

Värl­dens högs­ta torn loc­kar bå­de gam­mal och ung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.