Hit­ta rätt i Sta­den

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

NAIF

I Naif, som är en del av Dei­ra, hit­tar du mäng­der av tra­di­tio­nel­la klä­d­af­fä­rer, sö­ta re­stau­rang­er och en här­lig sam­ling män­ni­skor. Naif lig­ger en bit från stran­den, så om­rå­det re­kom­men­de­ras in­te för dig som vill ha gångav­stånd till play­an.

BUR DU­BAI

Här hit­tar du sta­dens älds­ta bygg­nad, Fa­hi­di-for­tet, som även in­hy­ser sta­dens hi­sto­ris­ka mu­se­um. Här finns en li­ten tex­til­mark­nad och små bu­ti­ker. Bur Du­bai lig­ger en­dast en kort båt­tur från Dei­ra. Här är det alltid liv och rö­rel­se.

KARAMA

En gång i ti­den var Karama en han­dels­plats för va­ror av oli­ka slag. I dag är om­rå­det främst känt för sin mat. Här finns nå­got för al­la sma­ker.

SATWA

Här finns många av sta­dens bort­glöm­da pär­lor. Man kan sä­ga att Satwa är en bland­ning av det gam­la och nya Du­bai, men även spår av svun­na ti­der och nya bygg­na­der. Re­stau­rang­er­na i om­rå­det häm­tar in­spi­ra­tion från gran­ne­mi­ra­ten.

JU­MEI­RAH

De de­lar av Ju­mei­rah som lig­ger i nä­ra an­slut­ning till Satwa kal­las ibland för ”det gam­la Du­bai”. Det­ta är ett av de mer väl­bär­ga­de om­rå­de­na i sta­den. Längs Al Wasl Ro­ad lig­ger mäng­der av skön­hets­sa­long­er, well­ness-an­lägg­ning­ar och spe­ci­a­list­mot­tag­ning­ar. Men här finns även vack­ra vil­lor med havs­ut­sikt.

Burj Khali­fa stod fär­digt 2009.

I ett hett Du­bai är ett dopp i ha­vet nöd­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.