VETT & ETI­KETT

RES Travel Magazine - - Japan -

Glöm in­te

• Tvät­ta dig grund­ligt fö­re ba­det. Ef­ter ba­det står det var och en fritt att sköl­ja av sig el­ler lå­ta de väl­gö­ran­de mi­ne­ra­ler­na stan­na kvar på hu­den. • Dricka or­dent­ligt ef­teråt.

Und­vik att

• Kli­va i ba­det ut­an att tvät­ta dig

in­nan. • Hop­pa i ba­det för snabbt. Man kom­mer an­ting­en att rå­ka ut för hjärt­stil­le­stånd el­ler åd­ra sig lät­ta­re bränn­ska­dor. Även om man är en så­dan per­son som nor­malt du­schar i 35-gra­digt vat­ten är det en­dast möj­ligt att sti­ga ner i ett myc­ket var­ma­re bad om man gör det för­sik­tigt. • Ha på dig bad­dräkt i de ge­men­sam­ma ba­den för män och kvin­nor. Män­nen sky­ler sig – om de vill – med en näs­duks­stor hand­duk (vil­ken de läg­ger hop­vikt på hjäs­san när de har satt sig), kvin­nor­na med en stör­re bad­hand­duk, svept runt he­la över­krop­pen. Bar­nen ska va­ra nak­na. • Sim­ma om­kring i ba­det. Det­ta är in­te en plats för mo­tion ut­an me­di­ta­tion. • Rö­ka i ba­det. • Äta i ba­det. • Sjunga i ba­det. • Spot­ta i el­ler på an­nat sätt

för­o­re­na vatt­net. • Två­la in dig el­ler tvät­ta hå­ret

i ba­det. • Stir­ra på bad­gran­nar­na. • Kär­ring­dopp. I Ja­pan kal­las ett så­dant be­te­en­de för karasu no gyozui och lik­nas vid kor­pens snab­ba dopp i en vat­ten­pöl, gjort i hast och ut­an ef­ter­tan­ke. Till karasu no gyozui räk­nas ock­så de i väst så van­li­ga snabb­du­schar­na, vars en­da syf­te är att sköl­ja av sig svett och smuts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.