Pin­färsk po­pu­lär­ve­ten­skap SCI­ENCE MU­SE­UM

RES Travel Magazine - - Big Five -

Den 25 ok­to­ber öpp­nar Lon­dons Sci­ence Mu­se­um sin ny­as­te ut­ställ­nings­lo­kal, gal­le­ri­et ”In­for­ma­tion Age: Six Networks That Chang­ed Our World”. Det har de­sig­nats av Uni­ver­sal Design Stu­dio och ut­fors­kar kom­mu­ni­ka­tions- och in­for­ma­tions­tek­ni­kens histo­ria. Här kan man bland an­nat se gal­va­no­me­tern som mot­tog det förs­ta te­le­graf­med­de­lan­det, da­to­rer från kal­la kri­get och Sir Tim Ber­ners-Le­es NeXT cu­be, som han an­vän­de för att de­sig­na World Wi­de Web 1989. Ett mås­te för den som gil­lar tek­nik, men fa­sci­ne­ran­de även för den som är in­tres­se­rad av nu­tids­hi­sto­ria. Gra­tis in­trä­de. Ex­hi­bi­tion Ro­ad, Ken­sing­ton sci­ence­mu­se­um.org.uk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.