Ja­mie Oli­ver ÖPP­NAR RE­STAU­RANG I STOCK­HOLM

RES Travel Magazine - - Transit -

DEN OMÅTT­LIGT PO­PU­LÄ­RE, brit­tis­ke kän­diskoc­ken Ja­mie Oli­ver har ett sär­skilt kär­leks­band till Sve­ri­ge och nu står vi på tur att få en Ja­mie-re­stau­rang. Ja­mie’s Ita­li­an he­ter den och är en del i en re­stau­rang­ked­ja om 35 re­stau­rang­er som han hit­tills har eta­ble­rat i bland an­nat Austra­li­en, Ryss­land, Sing­a­po­re och Tur­ki­et. Kro­gen lig­ger in­ne på det ur­ba­na ho­tel­let Scan­dic Anglais vid Stu­re­plan i Stock­holm och re­stau­rang­en pla­ne­rar att öpp­na un­ge­fär sam­ti­digt som den här tid­ning­en kom­mer ut i bu­tik, så i och med att du nu hål­ler RES i han­den så finns det go­da chan­ser att Ja­mie’s Ita­li­an har sla­git upp si­na por­tar. Hum­le­gårds­ga­tan 23, Stock­holm ja­mi­e­o­li­ver.com/ita­li­an/swe­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.