SCOT­LAND YARD BLIR LYXHOTELL

RES Travel Magazine - - Transit -

IN­OM DES­SA VÄG­GAR be­drevs jak­ten på Jack the Rip­per och hu­set är ock­så om­skri­vet av Char­les Dic­kens och finns med i Art­hur Co­nan Doyles böc­ker om Sher­lock Hol­mes. Det var i och för sig länge se­dan det id­ka­des po­lis­ar­be­te i det le­gen­da­ris­ka po­lis­hög­kvar­te­ret – Scot­land Yard flyt­ta­de ut re­dan 1890 – och det har se­dan dess hu­se­rat bland an­nat För­svars­de­par­te­men­tet och mi­li­tär­po­li­sen. Men det är inga fat­tig­lap­par som kom­mer att flyt­ta in här framö­ver. Bygg­na­den kom­mer att bli ett fem­stjär­nigt su­per-lyxhotell med en svit för 100 000 kr/nat­ten. Om pla­nen hål­ler kom­mer ho­tel­let att öpp­na ti­digt 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.