HETAST I HÖST – MU­STA­SCHEN VÄX­ER

Snart vim­lar det av mu­stasch­pryd­da män världen över och det be­ror in­te en­bart på dess trend­rik­tig­het bland ur­ba­na hip­s­ters, ut­an på grund av att man vill upp­märk­sam­ma forsk­ning­en kring prosta­tacan­cer. Ok­to­ber må­nad har bli­vit sy­no­nymt med Ro­sa ban­det och

RES Travel Magazine - - Transit -

RÖ­REL­SEN KAL­LAS MOVEMBER och föd­des som en gim­mick på en bar i Austra­li­en 2003 när fy­ra kil­lar be­stäm­de sig för att gö­ra nå­got åt att mu­sta­schen ald­rig ha­de bli­vit pop­pis igen ef­ter 80-ta­lets glans­pe­ri­od. Det året od­la­de ett 30-tal kil­lar mu­stasch i no­vem­ber och när de året där­på be­stäm­de sig för att gö­ra det igen, kän­des det na­tur­ligt att an­vän­da mu­sta­scher­na till att lyf­ta en vik­tig frå­ga – mäns häl­sa. Mu­sta­schen fick fäs­te och i dag har Movember vux­it till värl­dens störs­ta rö­rel­se för mäns häl­sa samt värl­dens störs­ta ic­ke-stat­li­ga bi­drags­gi­va­re till forsk­ning kring prosta­ta- och te­sti­kel­can­cer.

Reg­ler­na

1. Re­gi­stre­ra dig på Movember.com

2. Bör­ja slätra­kad den 1 no­vem­ber

3. Od­la mu­stasch i 30 da­gar

4. Sprid din med­ver­kan till familj och vän­ner och be dem att stöt­ta din in­sats ge­nom en do­na­tion via Movember.com

5. Ha kul!

Slang

För­vir­rad av all aus­sie-slang? Vi re­der ut be­grep­pen.

Movember: Sam­man­slag­ning av au­stra­li­en­sisk slang för mu­stasch – Mo – och no­vem­ber.

Mo Bro: Kil­le som är med i Movember och od­lar mu­stasch.

Mo Sista: Tjej som gil­lar mu­sta­scher och stöt­tar mu­sta­schod­lan­de män i sin när­het. Mo Spa­ce: Din per­son­li­ga si­da på

Movember.com där du kan de­la din upp­le­vel­se med ett glo­balt Movember com­mu­ni­ty och sam­la in peng­ar till forsk­ning om prosta­tacan­cer.

Sha­ve down: Sker den 1 no­vem­ber då al­la Mo Bros ra­kar sig helt slä­ta in­för 30 da­gars mu­sta­schod­lan­de.

Ga­la Par­té: Of­fi­ci­ell av­slut­nings­fest där årets Man of Movember ko­ras till­sam­mans med and­ra Mo Bros och Mo Sistas som har ut­märkt sig i kam­pen för mäns häl­sa.

Bar­be­ra­re

Movember in­leds med en så kal­lad sha­ve down. Det in­ne­bär att man ra­kar sig helt slät i sam­band med att kam­pan­jen drar igång den 1 no­vem­ber. Un­der må­na­den hör det till att an­sa och trim­ma sin Mo och det gör man med för­del hos en bar­be­ra­re med stil. Här föl­jer tips på de bäs­ta groo­ming­des­ti­na­tio­ner­na för Mo Bros som vill ha en välan­sad Mo och ett snyggt Do. Des­sa bar­be­ra­re har ett mo­dernt grepp på old school groo­ming och le­ve­re­rar en rak­nings­upp­le­vel­se ut­ö­ver det van­li­ga.

Pas­sa på att få en norsk rak­ning på Brø­der­ne Fe­vangs näs­ta gång du är i Sta­vang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.