SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Thailand -

Än­nu me­ra cyk­ling

I ut­kan­ten av Hua Hin finns det rik­tigt ro­li­ga berg som är som gjor­da för mountain­bi­kes. Små, as­fal­te­ra­de vägar tar dig ut på lands­byg­den och ger en fan­tas­tiskt bra trä­ning på kö­pet. Frå­ga i nå­gon av de fy­ra cy­kel­af­fä­rer­na ef­ter tips.

Wing 5 – Ao Ma­nao

En av lan­dets vack­ras­te vi­kar hit­tar du un­dan­gömd på en flyg­bas, till­hö­ran­de det thai­länds­ka flyg­vap­net. Även om ba­sen är aktiv är det ing­et pro­blem att kom­ma in här och den är väl värd ett be­sök. För att kom­ma hit mås­te du även kor­sa en av start­ba­nor­na. Se dig dock no­ga för här – störst går först. Du kan även bo på om­rå­det – Wing 5 – men ef­tersom of­fi­ce­ra­re får för­tur blir rum­men snabbt slut­sål­da, då Ao Ma­nao är väl­digt po­pu­lärt bland thai­län­dar­na själ­va. Boende re­ser­ve­ras på 53:e skva­dro­nen. Tel: +66(0) 3261 1017, 0 3261 1031 ext. 2146. Hit­ta hit: fem kilo­me­ter sö­der om Prachu­ap

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.