FAKTA

RES Travel Magazine - - Guide: Dubai -

Ta dig hit: Flyg­bo­lag som Emi­ra­tes och Nor­wegi­an tar dig di­rekt från Sve­ri­ge till Du­bai på dry­ga sex tim­mar.

Ta dig runt: Med kollektivtrafik, taxi el­ler hyr­bil. Här går man in­te sär­skilt långt, ef­tersom sta­den be­står av väl­digt många tungt tra­fi­ke­ra­de vägar.

Bäs­ta ti­den:

Ok­to­ber till maj, då tem­pe­ra­tu­ren är be­hag­lig. Li­te som en bätt­re som­mar­dag i Sve­ri­ge. Va­lu­ta: Dir­ham. Tids­skill­nad:

Vin­ter­tid lig­ger Du­bai tre tim­mar fö­re Sve­ri­ge. Som­mar­tid är det två tim­mars skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.