KRYSS­NING FÖR VI­NÄLS­KA­REN

RES Travel Magazine - - Res Promotion -

Vin­prov­ning­ar och fö­re­läs­ning­ar om­bord. När far­ty­get se­dan läg­ger till blir det ut­fl yk­ter till vin­går­dar och vinkäl­la­re. I vin­ter sat­sar MSC Cruises på te­mak­ryss­ning­ar där vi­net får full upp­märk­sam­het. Tre tu­rer är pla­ne­ra­de från ham­nen i Ge­noa med ut­fl ykts­mål i Frank­ri­ke, Italien och Spanien där re­se­nä­rer­na kom­mer att få tes­ta på de bäs­ta lo­ka­la vi­ner­na och lä­ra sig mer om vin­till­verk­ning­ens äd­la konst. Ne­a­pel, Pa­ler­mo och Barcelona är någ­ra av de stä­der där MSC Splen­di­da kom­mer att läg­ga till un­der kryss­ning­ar­na. Till­ba­ka på far­ty­get kom­mer det se­dan att ser­ve­ras sär­skilt ut­val­da vi­ner från den re­gi­on som be­sökts ti­di­ga­re un­der da­gen. Kryss­ning­ar på­går i åt­ta da­gar och kos­tar från 5 429 kro­nor per per­son in­klu­si­ve vin, ut­fl yk­ter och hel­pen­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.