Möt vår nye blog­ga­re i Kapsta­den

RES Travel Magazine - - Res. Se -

På RES.se får du stän­digt be­rät­tel­ser från jor­dens al­la hörn. Vå­ra blog­ga­re finns över he­la världen och det se­nas­te till­skot­tet i ska­ran är Jo­nas Sandström, som blog­gar från Kapsta­den. Vi kon­tak­ta­de Jo­nas och lät ho­nom pre­sen­te­ra sig li­te när­ma­re.

Så, vem är vår nye Kapsta­den­blog­ga­re?

– Jag är en pas­sio­ne­rad, ny­fi­ken och em­pa­tisk per­son i mi­na bäs­ta år, med nä­sa för att upp­täc­ka det se­nas­te in­om mat, tren­der och in­red­ning. I Kapsta­den har jag fun­nit en mång­kul­tu­rell plats med trend­käns­li­ga röt­ter, där jag äls­kar att de är så snab­ba att ska­pa och pro­va på nya sa­ker. De är in­te hel­ler räd­da för att blan­da över kul­tu­rel­la arv och sak­nar re­spekt för vad som ”pas­sar” sig.

Vad kan vi för­vän­ta att hit­ta i din blogg framö­ver?

– Du kom­mer att hit­ta tips om det se­nas­te in­om matupp­le­vel­ser, re­stau­rang­er, kafé­er, och ro­li­ga och an­norlun­da ut­flykts­mål i och om­kring Kapsta­den. Stäl­len där det alltid finns pas­sio­ne­ra­de män­ni­skor i bak­grun­den.

Vad får den som be­sö­ker Kapsta­den ab­so­lut in­te mis­sa?

– Den ku­li­na­ris­ka upp­le­vel­sen och de rik­ti­ga sam­ta­len med lo­ka­la Ca­pe­to­ni­ans. Att ta till­va­ra på ögon­blic­ken, att träf­fa och pra­ta med locals – med det kom­mer även­ty­ret som in­ra­mas av de fan­tas­tis­ka ber­gen och ha­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.