Gui­de JACK­SON HO­LE

RES Travel Magazine - - Usa -

BOENDE

Ho­tel Ter­ra

Ett läc­kert och lift­nä­ra ho­tell, ett par stav­tag från lif­tar­na up­pe i Te­ton Vil­lage. Välj mel­lan stu­di­os el­ler ho­tell­rum. Fräscht och gans­ka ny­byggt. Dub­bel­rum från ca 2 500 kr/natt. ho­tel­ter­ra­jack­son­ho­le.com

The Inn

Ett en­kelt bud­ge­tal­ter­na­tiv med helt okej stan­dard. Li­te mo­tell­käns­la men pris­värt. The Inn lig­ger in­till Ho­tel Ter­ra och är ock­så lift­nä­ra. Dub­bel­rum från ca 1 450 kr/natt. in­natjh.com

The Wort Ho­tel

Ho­tel­let är byggt re­dan 1941 och blev ny­li­gen ut­sett till ”Best Small Histo­ric Ho­tel in Ame­ri­ca”. Det är rik­tigt ele­gant men än­då char­migt. Ho­tel­let lig­ger ne­re i sta­den Jack­son, men er­bju­der gra­tis ski shutt­le upp till Te­ton Vil­lage och Jack­son Ho­le Mountain Re­sort. Dub­bel­rum från ca 2 000 kr/natt. wort­ho­tel.com

MAT & DRYCK

Man­gy Moo­se

Af­ter skin på Man­gy Moo­se i Te­ton Vil­lage är väl­känd, men det är in­te ba­ra ölen och plock­ma­ten som är bra. Stäl­let har fle­ra gång­er bli­vit ut­sett till en av Nor­da­me­ri­kas bäs­ta ski­dre­stau­rang­er. Här äter du med för­del New York Ste­ak, Buf­fa­lo Me­at­loaf Sand­wich el­ler en li­te för stor ham­bur­ga­re med de klas­sis­ka till­be­hö­ren. Li­ve­band näs­tan var­je kväll. man­gy­moo­se.com

The Al­pen­hof Bist­ro

Här ser­ve­ras de bäs­ta ham­bur­gar­na i Jack­son Ho­le! Trev­ligt stäl­le up­pe i Te­ton Vil­lage. Tes­ta de­ras Ava­lan­che Bur­ger med bacon och blue chee­se. al­pen­hoflod­ge.com/di­ning/bist­ro

Mil­li­on Dol­lar Cow­boy Bar

Jack­son Ho­le’s mest kän­da re­stau­rang och ett sig­num för sta­den se­dan ur­min­nes ti­der. In­red­ning­en går in­te helt ovän­tat i wes­tern­stil och he­la stäl­let är så ame­ri­kanskt som det kan bli, in­klu­si­ve me­nyn. mil­li­on­dol­lar­cow­boy­bar.com

Sna­ke Ri­ver Brewing Com­pa­ny

Jack­son har ett eget lo­kalt bryg­ge­ri som he­ter Sna­ke Ri­ver Brewing Com­pa­ny. Fle­ra av de­ras öl­sor­ter har vun­nit fi­na ut­mär­kel­ser och sär­skilt Sna­ke Ri­ver Pa­le Ale blev vår fa­vo­rit. Ba­ren lig­ger mitt bland öl­tan­kar­na och du kan ock­så äta mid­dag här – de har Jack­sons bäs­ta vedel­da­de piz­zor. sna­ke­ri­ver­brewing.com

Sil­ver Dol­lar Bar

Ett rik­tigt wild wild west-stäl­le som är po­pu­lärt bå­de bland tu­ris­ter och in­vå­na­re. Det finns ett re­jält ut­bud av öl och läck­ra cock­tails, men ock­så god pub­mat. Som en li­ten tri­but till Jack­sons spel­da­gar be­står den hand­bygg­da ba­ren av fle­ra tu­sen sil­ver­mynt som se­dan skyd­das med fle­ra la­ger tät­nings­me­del. wort­ho­tel.com/di­ning-en­ter­tain­ment

Spur

Sportbar med bra drink­me­ny i Te­ton Vil­lage. Till skill­nad från O’Le­a­rys kom­mer du in­te att se nå­gon fot­boll på stor­bilds­skär­mar­na ut­an skid­fil­mer, of­tast från det lo­ka­la och världs­kän­da film­bo­la­get Te­ton Gra­vi­ty Re­se­arch. te­ton­lod­ge.com/spur-di­ning

FAKTA

Re­sa dit: Flyg di­rekt till Jack­son. Det går di­rekt­flyg från Chi­ca­go och gi­vet­vis via många and­ra flyg­plat­ser i USA. Ett al­ter­na­tiv är att fly­ga till Salt La­ke Ci­ty och se­dan kö­ra hyr­bil där­i­från, vil­ket tar un­ge­fär fem tim­mar be­ro­en­de på väg­lag och väg­val.

Mer in­for­ma­tion: jack­son­ho­le.com

Bild­text Tem que ped ut ium­que ac­cust, si­mus aut do­lo­rer ia­tem­po resti­ae.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.