Det hän­der i väst BI­KI­NI BERLIN

RES Travel Magazine - - Big Five -

Bi­ki­ni Berlin är ett nytt va­ru­hus­kon­cept och ett nytt, själv­sä­kert ka­pi­tel i ut­veck­ling­en av väst­ra Berlin. Lä­get mel­lan Kur­fürs­ten­damm, 25hours Ho­tel och Berlin Zoo är op­ti­malt för den som in­te vill bä­ra shop­ping­på­sar­na nå­gon läng­re sträc­ka. Här blan­das mär­kes­bu­ti­ker och flagg­skepps­bu­ti­ker med gour­metre­stau­rang­er och snabb­mat. I stäl­let för sto­ra ked­jor har va­ru­hu­set valt att sat­sa på små bu­ti­ker med mind­re eta­ble­ra­de, lo­ka­la och in­ter­na­tio­nel­la varu­mär­ken, blan­dat med ett ut­bud av väl­kän­da bu­ti­ker. Li­te dy­ra­re, li­te snyg­ga­re. Ett per­fekt stopp för bå­de in­spi­ra­tion och shopping! Bud­a­pes­ter Stras­se 38-50 Metro: Zoo­lo­gi­scher Gar­ten bi­ki­ni­ber­lin.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.