Vand­rings­ut­flykt MI­TA­KE

RES Travel Magazine - - Big Five -

Mi­ta­ke är en li­ten by strax ut­an­för To­kyo, be­lä­gen i en dal som är en del av na­tio­nal­par­ken Chichi­bu-Ta­ma-Kai. Mil­jön runt byn är spek­ta­ku­lär, med höga bergs­top­par i al­la vä­der­streck och en li­ten flod som rin­ner rakt ge­nom byn. På fle­ra av slutt­ning­ar­na lig­ger små re­stau­rang­er, där du kan äta el­ler dricka gott, med en fan­tas­tisk ut­sikt. Det finns även fle­ra vand­rings­le­der i ber­gen runt om­kring, fle­ra av dem är öpp­na året runt. Du tar dig till Mi­ta­ke-sta­tio­nen med JR Chuo Li­ne från Shin­ju­ku. Byt till tå­get med slut­des­ti­na­tion Ome vid Tachi­ka­wa. To­talt tar re­san 75 mi­nu­ter och kos­tar 920 yen, ca 62 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.