Di­gi­ta­la nö­jen TAI­TO STA­TION

RES Travel Magazine - - Big Five -

Tai­to är in­te ba­ra nam­net på fö­re­ta­get som lig­ger bakom klas­sis­ka tv-spel som Bubble Bobb­le och Spa­ce In­va­ders. De dri­ver även någ­ra av Ja­pans bäs­ta ar­kad­hal­lar. Du hit­tar dem i de fles­ta av To­kyos stör­re stads­de­lar, men jag vill sär­skilt slå ett slag för den i Shin­ju­ku, vid den syd­öst­ra ut­gång­en. Det är en av de störs­ta spel­hal­lar­na i To­kyo, med bland an­nat en vå­ning sär­skilt de­di­ke­rad till mu­sik­spel, och en gi­gan­tisk av­del­ning med Pu­riku­ra, ja­pans­ka fo­to­au­to­ma­ter, med till­hö­ran­de ko­stymut­hyr­ning. 3-35-8 Shin­ju­ku, Shin­ju­ku-ku tai­to.com/gc

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.