Njut med oss på en kryss­ning

RES Travel Magazine - - Res Promotion - ANN- MA­RIE OCH LARS LIND­MARK

På en kryss­ning ser man världen ut­an stress. Du slipper flyg­plat­sens al­la kon­trol­ler och att pac­ka upp och pac­ka ned om och om igen. I dag är det en upp­le­vel­se att krys­sa bå­de för syn, själ och mage. Vi har krys­sat un­der drygt 15 år och va­rit på runt 40 far­tyg ut­an­för Nor­den.

Vi har till­sam­mans gjort Me­del­ha­vet, och krys­sat bland öar­na i Västin­di­en. Vi har ock­så sett Bra­si­li­ens djung­el på nä­ra håll un­der en kryss­ning på Ama­zon­flo­den, fär­dats mel­lan Rio och Bu­e­nos Aires och upp­levt se­gel­ro­man­tik i bland an­nat Syd­osta­si­en, men ock­så krys­sat på Ös­ter­jön och längs med nors­ka fjor­dar så klart. Vi har tes­tat de störs­ta och ny­as­te far­ty­gen, från dem som tar 40 pas­sa­ge­ra­re till dem som tar över 6 000.

Vi är många som krys­sar nu. När­ma­re 25 mil­jo­ner om året. Och det fort­sät­ter att växa. För fak­tum är att de fles­ta som krys­sar är så nöj­da att över 50 pro­cent åter­kom­mer in­om två till tre år. Dess­utom till­kom­mer nya grup­per.

Har du in­te upp­levt en kryss­ning så ska vi hjäl­pa till att re­da ut be­grep­pen och loc­ka dig till att prö­va kryss­ning som se­mesterupp­le­vel­se. För dig som re­dan krys­sat vill vi för­sö­ka bi­dra med en del tips och ny­he­ter in­för näs­ta kryss­ning.

Så väl­kom­men in i kryss­nings­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.