Ung de­sig­ner med öga för tra­di­tio­ner

Tra­di­tio­nel­la, sor­bis­ka och wen­dish­ka folk­dräk­ter in­tar ca­t­wal­ken på den tys­ka de­sig­nern Sarah Gwiszcz mo­de­vis­ning­ar. Det har bli­vit hen­nes sig­num att blan­da tra­di­tio­nell design med mo­der­na in­slag. Ett stil­grepp som har lyc­kats väl och som lig­ger helt rät

RES Travel Magazine - - Hotellexperten - Www.ger­ma­ny.tra­vel/tra­di­tion

Re­dan som li­ten flic­ka var Sarah Gwiszcz in­tres­se­rad av mo­de och si­na förs­ta klän­ning­ar syd­de hon hem­ma i Spre­e­wald i Bran­den­burg på sin mor­mors sy­ma­skin. Det var un­der stu­di­e­ti­den på Aka­de­mie Mo­de & Design i Berlin som Sarah fick upp ögo­nen för tys­ka folk­dräk­ter och bör­ja­de att ex­pe­ri­men­te­ra med gam­la möns­ter i sin design. Till var­dags sit­ter hon och syr i sin atel­jé i Lüb­be­nau. Hen­nes mål­sätt­ning i dag är att ska­pa mo­der­na folk­dräk­ter för unga kvin­nor som man kan ha på sig även till var­dags. Hon blan­dar den tra­di­tio­nel­la aspek­ten av Spre­e­walds folk­dräkt med nya och mo­de­rik­ti­ga de­tal­jer i färg­gla­da och iö­gon­fal­lan­de möns­ter.

I sin slut­kol­lek­tion ”Die Sor­bische Cala­ve­ra” vå­ga­de hon sig även ut­an­för Tysklands grän­ser och lät sig in­spi­re­ras av den mex­i­kans­ka hög­ti­den Dia de los Mu­er­tos, de dö­das dag, som sam­man­fal­ler med all­hel­go­na­hel­gen. I Mex­i­ko hyl­las de dö­da med en fest där dödskal­len är en vik­tig sym­bol som smyc­kas och av­bil­das med blom­mor och färg. Re­sul­ta­tet blev en mix av den sor­bis­ka folk­dräk­tens tra­di­tio­nel­la möns­ter blan­dat med vit­må­la­de dödskal­le­an­sik­ten på mo­del­ler­na, nå­got som blev en hyl­lad och upp­skat­tad kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.