Lü­beck – Han­sans hi­sto­ris­ka hu­vud­stad

Han­sesta­den Lü­beck, var en gång i ti­den ett nav för han­dels­re­san­de från he­la nor­ra Eu­ro­pa. Sta­den ha­de en le­dan­de po­si­tion för han­deln i Ös­ter­sjö­om­rå­det un­der 1300-ta­let och var en röst att räk­na med un­der mer än två år­hund­ra­den. In­te all­ra minst för oss

RES Travel Magazine - - Hotellexperten - Www.ger­ma­ny.tra­vel/tra­di­tion

Ihund­ra­tals år do­mi­ne­ra­de Han­san han­deln runt Ös­ter­sjön. Han­dels­för­bun­dets upp­gång och fall är om­ta­lat och om­skri­vet av många ge­nom åren, men ald­rig i den om­fatt­ning som vi nu får upp­le­va i Lü­beck. I Han­sans vik­ti­gas­te stad öpp­nar i maj ett mu­se­um helt in­rik­tat på den mytomspun­na han­se­ti­den.

Tyskland är Sve­ri­ges vik­ti­gas­te han­dels­part­ner. I dag, i går och in­te minst un­der me­del­ti­den. Ut­by­tet mel­lan län­der­na, och de öv­ri­ga runt Ös­ter­sjön, tog or­dent­lig fart re­dan på 1100-ta­let och i brä­schen för han­deln gick den, från skol­böc­ker­na, väl­be­kan­ta Han­san. Som mest om­fat­ta­de han­dels­för­bun­det näs­tan 100 stä­der i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen och den vik­ti­gas­te av al­la var Lü­beck.

När vi nu i vår ska få lä­ra oss allt om Han­san och dess histo­ria är det för­stås just i Lü­beck vi ska gö­ra det. Här öpp­nar näm­li­gen Eu­ro­pe­an Han­se­mu­se­um för att sva­ra på al­la tänk­ba­ra frå­gor om me­del­ti­dens han­dels­gi­gant i Ös­ter­sjön. Och de är många – ald­rig ti­di­ga­re har ett li­ka am­bi­tiöst pro­jekt sjö­satts på äm­net och där­för finns det myc­ket att be­na ut kring den mytomspun­na Han­san.

Mu­se­et kom­mer att bju­da på en re­sa ge­nom 600 år av han­se­histo­ria – från upp­gång till fall. Krig och pes­te­pi­de­mi­er ska ut­re­das, han­dels­bloc­ka­der och di­plo­ma­tis­ka re­la­tio­ner ska av­hand­las och allt i en au­ten­tisk och tids­ty­pisk mil­jö. Vi be­hö­ver väl knap­past tilläg­ga att museibyggnaden lig­ger i Gam­la stan i Lü­beck, en världs­arvs­klas­sad stads­kär­na da­te­rad till sam­ma tids­ål­der som bildan­det av Han­san.

En rund­tur på Eu­ro­pe­an Han­se­mu­se­um tar sin bör­jan i mu­se­ets ny­bygg­da de­lar och slu­tar i det an­grän­san­de, me­del­ti­da klost­ret – ett praktex­em­pel på tysk, go­tisk ar­ki­tek­tur som dess­utom har en im­po­ne­ran­de konst­sam­ling och ut­smyck­ning­ar med anor från 1200-ta­let.

Mu­se­et öpp­nar för all­män­he­ten i slu­tet av maj och er­bju­der gui­da­de tu­rer på fy­ra oli­ka språk – tys­ka, rys­ka, eng­els­ka och så svens­ka, prak­tiskt nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.