ÄNTLIGEN. ETT NYTT SNABB­TÅG STO–GBG

RES Travel Magazine - - Frankrike - Vi vet att vi har nå­got gans­ka stort på spå­ren tack va­re mo­dern tek­nik som för­enklar i al­la steg. Vi vill helt en­kelt er­bju­da en bätt­re tågre­sa som in­te kos­tar mer. Med hjälp av ener­gi­snå­la, vin­ter­säk­ra och mil­jö­vän­li­ga tåg di­rekt från fa­bri­ken. Byt tåg

För att slå sig in i på en gam­mal och tra­di­tio­nell mark­nad där det en­dast finns en stor spe­la­re mås­te man vå­ga tän­ka nytt – och på ett helt nytt sätt. Frå­gor­na vi ställ­de oss när vi skul­le star­ta en helt ny­tåg­lin­je mel­lan Sve­ri­ges två störs­ta stä­der var: Är det möj­ligt att skip­pa va­let mel­lan bra och bil­ligt? Går det att slo­pa klas­ser helt och hål­let? Kan vi till och med få folk att chec­ka-in på tå­gen? En enkla­re bok­nings­pro­cess som an­vän­der den se­nas­te tek­ni­ken. Och ett helt digitalt bil­jett­sy­stem som för­enklar bå­de för dig och per­so­nal. Och då har vi in­te ens kom­mit till att vi ser­ve­rar go­da mac­kor från Pontus Frit­hiof, sträc­kans bäs­ta kaf­fe och sta­bilt in­ter­net. Vå­ra tåg är dess­utom helt klasslö­sa vil­ket gör att al­la re­ser li­ka bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.