MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Paris -

Får det att vatt­nas i mun­nen... SI­SENG

Ba­o­bur­ga­ren – en ki­ne­sisk va­ri­ant av jän­kar­nas na­tio­nal­rätt – har bli­vit en snackis bland Paris al­la mat­skri­ben­ter. Asi­a­tis­ka mat­ba­ren Si­seng lig­ger i en li­ten lo­kal som of­ta är fullsmoc­kad med hung­ri­ga gäs­ter. Men vad stäl­let sak­nar i yta, väger den trev­li­ga per­so­na­len upp för. Dess­utom ser­ve­ras smar­ri­ga al­ko­hol­fria drin­kar med aloe ve­ra, cay­en­ne­pep­par och ho­nung! 82 Qu­ai de Jem­ma­pes fa­ce­book.com/si­seng

Av­kopp­ling med fyr­ben­ta vän­ner CAFÉ DES CHATS

I To­kyo finns de över­allt men i Frank­ri­kes hu­vud­stad har det dröjt tills nu in­nan tren­den sla­git ige­nom. Tolv små kis­se­mis­sar som ad­op­te­rats från rädd­ningscen­ter bor på katt­kafé­er­na som finns på två adres­ser. Att klap­pa och my­sa med de små li­ven ska sän­ka bå­de blod­tryck och hjärt­slags­fre­kvens. Stäl­let är po­pu­lärt så du gör bäst i att bo­ka bord i för­väg. 16 Rue Michel le Com­te och 9 Rue Se­dai­ne leca­fe­deschats.fr

At­trak­tivt re­stau­rang­stråk LA JEUNE RUE

När af­färs­man­nen och mil­jo­nä­ren Cédric Nau­don köp­te upp ett an­tal lo­ka­ler i nor­ra Ma­ra­is – när­ma­re 25 styc­ken – ha­de han en vi­sion om att för­vand­la om­rå­det till en gast­ro­no­misk mitt­punkt där led­or­det är håll­bar­het. På La Jeune Rue, den unga ga­tan, som är upp­kal­lad ef­ter en dikt av Guillau­me Apol­li­nai­re finns re­dan ett par re­stau­rang­er samlade. In­om kort öpp­nar även en jui­ce­bar, en ost­af­fär, en vin­bu­tik, en ost­ron­bar, ett crêpe­rie och ett slak­te­ri. Pri­ser­na är över­kom­li­ga och ma­ten ing­et mind­re än ut­sökt. Rue du Vert­bo­is la­jeu­ne­rue.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.