Väl­kom­men till oss!

RES Travel Magazine - - News -

Vi på Club Eriks har all­tid ett ur­val av ca 100 upp­le­vel­ser i vårt pro­gram, allt mel­lan­må­nads­långa jor­den­runt-re­sor, gast­ro­no­mis­ka we­ek­ends, kryss­ning­ar med väl­re­nom­me­ra­de re­de­ri­er och Häl­sing­lands går­dar. Det är vå­ra kun­der som un­der de se­nas­te 23 åren hjälpt oss till det­ta ur­val, al­la kom­po­nen­ter hål­ler en hög klass och det mesta in­går i vå­ra pri­ser in­klu­si­ve vå­ra upp­skat­ta­de vär­dar. Dess­utom har vi värl­dens trev­li­gas­te kun­der, det är där­för som vi med stolt­het kan sä­ga Värl­dens bäs­ta upp­le­vel­ser. Be­sök oss på vår hem­si­da clu­be­riks.se, ring oss på 08-20 55 00 el­ler be­sök oss i vår bu­tik i cen­tra­la Stock­holm.

Vi ses! To­mas Jons­son VD Club Eriks

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.