Is­lands ljus­skyg­ga kök

RES Travel Magazine - - Världens Mat -

at­se­deln fanns i stor stil på en ut­ställd skärm på trot­to­a­ren av Hafnarst­ra­e­ti i den is­länds­ka hu­vud­sta­den Reyk­ja­vik. Maträt­ter­na fick det in­te att vatt­nas i mun­nen. Men de väck­te jubel i mitt hjär­ta. Här var en krog som äg­na­de sig åt det mest för­bjud­na. Den räck­te lång nä­sa mot mil­jö­par­tis­ter, djur­rätts­ak­ti­vis­ter och all­mänt go­da män­ni­skor.

Oge­ne­rat an­non­se­ra­de re­stau­rang Sae­ta Svinid (Gul­li­ga Gri­sen) ut det is­länds­ka kö­kets dis­ku­tab­la spe­ci­a­li­te­ter. Un­der ru­bri­ken ”Klas­sis­ka Is­länds­ka Rät­ter” er­bjöd den en 7­rät­ters mål­tid för mot­sva­ran­de 600 svens­ka kro­nor.

Jag läm­na­de ga­tans regn och ishavs­vin­dar och gick in på Gul­li­ga Gri­sen. Stäl­let var sun­kigt men glatt. Me­nyn var den­na:

BRENNIVIN.

fång­ar se­dan tio år till­ba­ka mel­lan 40 och 80 vik­va­lar per år. Det tar emot att äta val. Man kän­ner sig som en kan­ni­bal. Men när man över­vun­nit sin mot­vil­ja sma­kar val­köt­tet gott. Det sma­kar alls in­te fisk, ty va­len är ju ett dägg­djur, ut­an mest som ett väl­hängt styc­ke kalv.

med gra­vad rö­ding. Det reg­ni­ga Is­land är in­te ba­ra om­gi­vet av At­lan­ten med dess lax. Det finns söt­vat­tens­sjö­ar, där rö­ding är rik­lig, för att in­te ta­la om bre­da, snabb­fly­tan­de flo­der med dra­ma­tis­ka vat­ten­fall. Rö­ding till­redd på al­le­han­da sätt finns på de fles­ta kro­gars mat­sed­lar. På Gul­li­ga Gri­sen ser­ve­ras den lätt­gra­vad på flat­braud, flat­ka­ka, ett råg­bröd gräd­dat och fri­te­rat på en het la­vas­ten el­ler i en stek­pan­na. Det var bröd som vi­king­ar­na åt på 900­ta­let.

FLAT­KA­KA

Häst­kött är in­te ovan­ligt ute i värl­den; i Bel­gi­en är en entrecô­te of­ta­re styc­kad från en häst än från en kos­sa och i Sve­ri­ge var för någ­ra de­cen­ni­er se­dan ”ham­bur­gerkött” från häst ett van­ligt kall­sku­ret på­lägg. Car­pac­cio in­ne­bär att köt­tet ser­ve­ras rått i tun­na ski­vor. På Reyk­ja­vik­kro­gen ser­ve­ras den med ma­jon­näs, jord­ärt­skoc­ka, dad­lar och par­me­san. (Det var ing­et för vi­king­ar­na). På Is­land är häst­kött en själv­klar­het ef­tersom häs­tar finns över he­la ön. En ex­pert på is­lands­häs­tar – lå­ga, tå­li­ga, ut­an upp­bland­ning med nå­gon an­nan hästart – be­rät­ta­de för mig:

– Av is­lands­häs­ten krävs att den kla­rar av fy­ra gång­ar­ter: ga­lopp, skritt, trav och tölt. Fö­len tes­tas. Kla­rar de in­te kra­ven går de till slakt. Det är där­för häst­köt­tet på Is­land in­te kom­mer från Sol­val­la­pen­sio­nä­rer ut­an från unga djur. Näs­tan var­je dag åt jag rökt häst som på­lägg vid fru­kosten.

LÅNGA. CAR­PAC­CIO PÅ HÄST­KÖTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.