SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Nashville -

Fa­mily Wash and Ga­rage Cof­fee

Ett av stans bäs­ta li­ve­stäl­len för den som vill upp­le­va nya band och ar­tis­ter. Här upp­trä­der ett nytt band näs­tan var­je dag. In­trä­det är of­tast gra­tis men kom ihåg att drick­sa och skriv upp vil­ka som spe­la­de – kanske är det näs­ta Johnny Cash el­ler Em­my­lou Har­ris du pre­cis sett… 626A Main Stre­et fa­mily­wash.com

The Ba­se­ment East

Po­pu­lärt kon­sert­stäl­le som främst bo­kar lo­ka­la band ut­an skiv­kon­trakt. De an­ord­nar of­ta te­ma­kväl­lar med ar­tis­ter som spe­lar allt­i­från rock och country till hip­hop och soul. 917 Wood­land Stre­et the­ba­se­ment­nashvil­le.com

The 5 Spot

East Nashvil­les sväng­i­gas­te klubb. Ett po­pu­lärt stäl­le med fo­kus på li­ve­mu­sik, bil­lig öl och ro­li­ga klubb­kväl­lar. En klas­si­ker i kvar­te­ret. 1006 For­rest Avenue the5spot.club

Fan­ny’s House of Mu­sic

Klas­sisk mu­sik­af­fär där många av sta­dens mu­si­ker hand­lar in­stru­ment och klä­der. Drivs av du­on Leigh Maples & Pa­me­la Co­le som ti­di­ga­re ha­de ban­det Fan­ny ihop. För­u­tom för­sälj­ning­en av klä­der och in­stru­ment ges mu­sik­lek­tio­ner, främst i bas och gi­tarr. 1101 Hol­ly Stre­et fan­nys­house­of­mu­sic.com

Local Ho­ney

Snygg in­du­stri­lo­kal där hal­va de­len är fri­sörsa­long och den and­ra är kläd­bu­tik. Väl­sor­te­rad se­cond­hand och plagg av coo­la, lo­ka­la de­sig­ners. 519 Gal­la­tin Avenue lhnashvil­le.com

Fond Ob­ject Re­cords

Char­mig ski­v­af­fär med stort sor­ti­ment av gam­la vi­nyl­ski­vor. Vis­sa da­gar bjuds det även på li­ve­mu­sik. Hal­va bu­ti­ken är en renod­lad ski­v­af­fär och den and­ra hal­van är en se­cond hand-bu­tik med snyg­ga 1970-tals­plagg. 1313 McGa­vock Pi­ke fon­d­ob­ject­re­cords.com 1010 Fat­her­land Stre­et frot­hy­mon­key­ba­ke­ry.com

Mas Tacos Por Fa­vor

Ung­dom­ligt tacos­hak med skön at­mo­sfär och god öl. De ser­ve­rar tacos med kött, kyck­ling el­ler fisk. Vi an­ser att det är den bäs­ta mex­i­kans­ka re­stau­rang­en i East Nashvil­le. 732 Mc­fer­rin Avenue fa­ce­book.com/ma­s­tacos

But­cher & Bee

Ele­gant re­stau­rang med ett stort ut­bud av ro­li­ga smårät­ter och fan­tas­tis­ka mac­kor. Ex­pe­ri­men­tell fu­sionme­ny, be per­so­na­len om hjälp för att kom­po­ne­ra eg­na kom­bi­na­tio­ner av smårät­ter. 902 Main Stre­et but­che­rand­bee.com 1907 East­land Avenue ro­se­pep­per.com airb­nb.se

The Big Bun­ga­low B&B

Fa­mil­järt bo­en­de i ett my­sigt kvar­ter med trev­li­ga rum. An­ord­nar ibland kon­ser­ter med lo­ka­la mu­si­ker. 618 Fat­her­land Stre­et the­big­bun­ga­low.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.