SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Phuket -

Ut­flyk­ter ut­an­för Phu­ket

Na­tio­nal­par­ken Khao Sok lig­ger i pro­vin­sen Su­rat Tha­ni på fast­lan­det en och en halv tim­me bort med bil el­ler buss från Khao Lak och drygt ett par tim­mar från Phu­ket. Ge­nom en upp­däm­ning av flo­den Khlong Saeng på 1980-ta­let bil­da­des Chi­ao Lan-sjön. I na­tio­nal­par­ken lig­ger en av värl­dens älds­ta regn­sko­gar. Här kan man få se vil­da ele­fan­ter, ta­pi­rer, gib­bo­na­por och lång­svan­sa­de ma­ka­ker. På sjön kan du bo på fly­tan­de bun­ga­lo­wer med hyf­sat hög stan­dard. kha­o­sok-tou­rism.com

Padd­lings­ut­flykt

Det finns fle­ra lo­ka­la ar­ran­gö­rer som ord­nar kor­ta­re och läng­re padd­lings­ut­flyk­ter till öar­na ut­an­för Phu­ket. Det finns även svens­ka ar­ran­gö­rer med pa­ket­re­sor som in­klu­de­rar padd­ling i om­rå­det, som till ex­em­pel Ak­tiv­re­sor. padd­le­a­sia.com ak­tiv­re­sor.se du kom­mer ald­rig att glöm­ma den. In­ne­går­den är en oas i sta­dens vim­mel. Här ser­ve­ras thai­länds­ka lun­cher men ock­så rät­ter med eu­ro­pe­isk touch. Det­ta stäl­le har även be­sökts av vår kung­a­fa­milj. 20 Tha­lang Ro­ad, Phu­ket-Town gop­hu­ket.asia/chi­na-inn-ca­fe

Na­tu­ral Re­stau­rang

Re­stau­rang­en lig­ger i Soi Phut­hon och kal­las i folk­mun Ta­machart. Re­stau­rang­en lig­ger in­bäd­dad i en fro­dig grönska även om man sit­ter in­ne. Ma­ten är thai­ländsk när den är som bäst. Soi Phu­torn, Ta­lat Nu­ea, Mu­e­ang Phu­ket na­tu­ral­re­stau­rantp­hu­ket.com

Si­am Sup­per­club

Re­stau­rang­en lig­ger i Chern­gta­lay vid in­far­ten till La­gu­na­om­rå­det och är en in­sti­tu­tion. Bra mat i en av­slapp­nad, in­tim och in­ter­na­tio­nell bist­ro­mil­jö, dess­utom har de en prisbelönt vinkäl­la­re som kanske är den bäs­ta i Phu­ket. 36-40 La­goon Ro­ad, Cherng Ta­lay, Mai Khao, Tha­lang District si­amsup­per­club.com en­kel och lo­kal med plast­möb­ler där fo­kus med and­ra ord lig­ger på ma­ten som är färsk och god. Helt en­kelt thai­mat när den är som bäst. Thep Anu­sorn Ro­ad, Mu­e­ang Phu­ket gop­hu­ket.asia/ laem-hin-se­a­food

Tas­te, Su­rin Be­ach

Drivs av ett svenskt-ne­pa­le­siskt par. Ba­lan­se­rad och väl­la­gad me­ny med su­per­go­da ma­ti­ga sal­la­der ut­an nå­gon spe­ci­ell geo­gra­fisk in­rikt­ning. För­rät­ter­na är myc­ket bra, mis­sa in­te gam­bas pi­ri pi­ri el­ler halstrad ton­fisk med wa­sa­bi­mayo. Varm­rät­ter­na hål­ler li­ka hög kva­li­té. Här får du myc­ket för peng­ar­na och en oslag­bar sol­ned­gång på kö­pet. 3 Hat Su­rin, Phu­ket tas­te­su­rin­be­ach.com 26 Phu­ket Ro­ad, Ta­la­dy­ai, Mu­ang, Phu­ket ca­sab­lan­cap­hu­ket.com

Koh Yao Yai Vil­lage

My­sig re­sort och en av de mest pris­vär­da i Hong­ar­ki­pe­la­gen på ön med sam­ma namn, ut­an tve­kan bäs­ta stäl­let på ön. Bra re­stau­rang och lång­sträckt stor pool. Dub­bel­rum från cir­ka 1 000 kro­nor nat­ten. Moo 4, Koh Yao Yai, Amp­hoe Koh Yao 74, Phang Nga ko­hy­a­oya­i­vil­lage.com

Six Sen­se Re­sorts Koh Yao Noi

En dyr och oer­hört vac­kert be­lä­gen re­sort be­stå­en­de av vil­lor på slutt­ning­ar­na ner mot Phan­ga Nga Bay. En njut­ning för den som vill va­ra i fred och kopp­la av. Vil­la från cir­ka 15 000–25 000 kro­nor nat­ten. Ser­vicen och lä­get mat­char pris­bil­den. Koh Yao Noi six­sen­ses.com 479-481 Ya­o­wa­raj Ro­ad, Samp­han­tawong shang­hai­man­sion.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.