5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - Guide: Los Angeles -

1. THE NICE GUY

The Nice Guy är en fa­vo­rit bland de unga kän­di­sar­na i Hol­ly­wood: Gi­gi Ha­did, Jus­tin Bie­ber och Mi­ley Cyrus syns of­ta smi­ta in och ut här. Stäl­let är in­rett som en scen ur Good­fel­las, tänk gam­mal lyx med mju­ka sof­for och dov färgska­la i oänd­li­ga ny­an­ser av brunt. Håll dig till te­mat och be­ställ The Chair­man, whis­key och co­la ser­ve­rad i en fick­plun­ta. Tänk på att det in­te går att ba­ra dy­ka upp hos Hol­ly­wood-maf­fi­an, bå­de bar- och re­stau­rang­gäs­ter mås­te bo­ka i för­väg, 401 N La Ci­e­ne­ga Bou­le­vard the­ni­ce­guy­la.com

2. TO­WER BAR

Lyx­i­ga Sun­set To­wer på Sun­set Strip är ett klas­siskt kän­distill­håll och al­la som är nå­got i LA har nå­gon gång satt sin fot på ho­tel­let, om in­te an­nat un­der Va­ni­ty Fair’s Oscars-fest som hålls här var­je år. To­wer Bar är öp­pen för al­la så glid in li­te dis­kret, byt någ­ra ord med hov­mäs­ta­ren Di­mitri och be­ställ en dry mar­ti­ni. El­ler var­för in­te bo­ka ett bord och ta en To­wer-bur­ga­re? Vill du se kän­di­sar är det här du har störst chans att få ut­del­ning, bå­de i kva­li­tet och kvan­ti­tet. 8358 Sun­set Bou­le­vard sun­set­to­wer­ho­tel.com

3. ROOFTOP AT THE STAN­DARD

The Stan­dard Ho­tels tak­bar har bli­vit ett stå­en­de in­slag un­der ute­kväl­lar i Down­town och det som loc­kar mest är den spek­ta­ku­lä­ra 360-gra­di­ga ut­sik­ten över skyskra­por­na. När du trött­nat på ut­sik­ten finns här ock­så en trev­lig bi­ergar­ten med ping­is­bord och korv­ser­ve­ring. Kli­en­te­let är en här­lig bland­ning av af­ter­wor­kan­de kon­tors­ar­be­ta­re, tu­ris­ter och unga fest­sug­na. In­trä­det är gra­tis un­der vec­kor­na och cir­ka 150 kro­nor på hel­ger­na, det är all­tid gra­tis för ho­tel­lets gäs­ter. 550 S Flo­wer Stre­et stan­dard­ho­tels.com

4. LA DESCARGA

Ku­bans­ka ba­ren La Descarga fros­sar i pre-Fi­del nostal­gi med en ci­garr­bar, rom­drin­kar, vå­gad ca­ba­ret och li­ve­mu­sik. Svart­klubb­s­käns­lan bör­jar re­dan vid den ”hem­li­ga” in­gång­en ge­nom en gar­de­rob och vips är du i på en natt­klubb i Ha­van­na 1940. Här är det all­tid fest så klä upp dig och sätt på dig dans­skor­na. In­trä­det är gra­tis men mås­te för­bo­kas på La De­scar­gas hem­si­da. 1159 N Wes­tern Avenue la­descar­ga­la.com

5. HIGHLAND PARK BOWL

Highland Park Bowl är LA:s älds­ta bow­ling­hall som för­föll, blev punk­klubb för att sen rustas upp till en bow­ling­hall igen. Fast nu är bow­ling­en in­te läng­re det vik­ti­gas­te, Highland Park Bowl är mer en bar med bowling sna­ra­re än en bow­ling­bar. Kom hit för at­mo­sfä­ren och den fan­tas­tis­ka lo­ka­len, ba­nor­na är re­la­tivt få så räk­na med lång vän­te­tid om du vill bow­la. Kom­bi­ne­ra gär­na med en bar­run­da i Highland Park, på York Bou­le­vard finns fle­ra trev­li­ga hak. 2 N Fi­gu­e­roa Stre­et highland­park­bowl.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.