5x Ho­tell

RES Travel Magazine - - Guide: Los Angeles -

1. ACE HO­TEL

När Ace Ho­tel flyt­ta­de in i Uni­ted Artists gam­la bygg­nad i Down­town för­vand­la­des kvar­te­ret från trist till tren­digt över en natt. I kors­ning­en West 9th och Bro­ad­way finns även bra shop­ping hos svens­ka Ac­ne, Ae­sop och en av stans bätt­re ver­sio­ner av hip­ster­ked­jan Ur­ban Out­fit­ters. Ace pas­sar in i mal­len för ett hippt LA-ho­tell all­de­les ut­märkt med en fest­lig tak­bar, bra re­stau­rang och en li­ten men in­bju­dan­de pool. Rum­men är mi­ni­ma­lis­tis­ka med in­dust­ri­ell käns­la – snyggt el­ler märk­ligt be­ro­en­de på vem man frå­gar. 929 S Bro­ad­way ace­ho­tel.com

2. THE HOL­LY­WOOD ROO­SE­VELT HO­TEL

Är du ute ef­ter fest har du kom­mit rätt! Roo­se­velt Ho­tel lig­ger i Hol­ly­woods hjär­ta, mitt på Walk of Fa­me. Men det spe­lar ing­en roll egent­li­gen, bor du här be­hö­ver du knappt läm­na ho­tel­let. På hel­ger­na bör­jar fes­ten vid pool­ba­ren Tro­pi­ca­na och fort­sät­ter ef­ter sol­ned­gång­en på my­si­ga Lib­ra­ry Bar. En vå­ning upp är det bow­ling­fest i The Spa­re Room och på små­tim­mar­na drar klub­ben Be­acher’s Mad­house igång. Ma­rilyn Mon­roe bru­ka­de bo på The Roo­se­velt och det sägs att hon spö­kar på ho­tel­let, så håll ut­kik. 7000 Hol­ly­wood Bou­le­vard the­hol­ly­woodroo­se­velt.com

3. THE LI­NE HO­TEL

Ko­re­a­town var länge ett om­rå­de som man mest kör­de ige­nom på väg till nå­got an­nat. Nu har det bli­vit rik­tigt hett och nog kan The Li­ne Ho­tel ha nå­got att gö­ra med upp­sving­et. Här får man bou­ti­que-käns­lan ut­an att töm­ma plånboken helt och även om lä­get kan kän­nas li­te ud­da så är man fak­tiskt i mit­ten av allt: li­ka nä­ra till Down­town och Sil­ver La­ke som till Hol­ly­wood och Be­ver­ly Hills. Ho­tel­lets växt­husin­spi­re­ra­de re­stau­rang Com­mis­sa­ry är värd ett be­sök även om du in­te bor över. 3515 Wilshi­re Bou­le­vard the­li­ne­ho­tel.com

4. PALIHOTEL

Från ut­si­dan ser Palihotel ut som en tren­dig tim­mer­stu­ga och det speglas även på in­si­dan med mör­ka, ru­stikt bo­he­mis­ka rum. Li­te som att bo i en Wes An­der­son­film. Här är du nä­ra ute­liv och bra shop­ping på Mel­ro­se Avenue och du slip­per det mest tu­ris­ti­ga, kons­tigt nog lig­ger det in­te många and­ra ho­tell i om­rå­det. Bonus: de­ras re­stau­rang The Hart & The Hun­ter ser­ve­rar en av stans bätt­re brun­cher. 7950 Mel­ro­se Avenue pa­li-ho­tel.com

5. MAMA SHEL­TER

Mama Shel­ter är ett ut­märkt al­ter­na­tiv för dig som in­te vill off­ra stil för peng­ar, det är hippt men in­te svår­mo­digt, sna­ra­re kul och in­klu­de­ran­de. Den frans­ka ho­tell­ked­jan finns på fle­ra håll i Eu­ro­pa men Hol­ly­wood-ho­tel­let är de­ras förs­ta och en­da i USA. Rum­men är små men smart och lek­fullt in­red­da. Mis­sa in­te den re­la­tivt ny­öpp­na­de tak­ter­ras­sen för skönt bar­häng med ut­sikt över Hol­ly­wood och den be­röm­da skyl­ten. 6500 Sel­ma Avenue ma­mash­el­ter.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.