5x Se & Gö­ra

RES Travel Magazine - - Guide: Los Angeles -

1. RUNYON CANYON

Det finns många vand­rings­le­der, så kal­la­de hi­ker, i San­ta Mo­ni­ca Mountains men ing­en är så po­pu­lär som Runyon Canyon. Det är en per­fekt hi­ke för LA-bor­na att brän­na av in­nan job­bet, i rask takt går man run­dan på un­der tre­kvart med kor­ta pa­u­ser för att nju­ta av vy­er­na. Fast det är var­ken mo­tio­nen el­ler ut­sik­ten som gör Runyon spe­ci­ellt ut­an al­la spän­nan­de män­ni­skor man stö­ter på ut­med rut­ten. Från C-kän­di­sar till wan­na­be-mo­del­ler som mo­tio­ne­rar lätt­kläd­da i hopp om att bli upp­täck­ta, mer Hol­ly­wood än så här blir det in­te. 2000 N Ful­ler Avenue la­parks.org

2. GRIFFITH OBSERVATORY

Ett be­sök på Grif­fit­hs Observatory är ett mås­te om du in­te rik­tigt fått grepp om stan. Högt upp över LA lig­ger den vack­ra vi­ta ob­ser­va­to­rie­bygg­na­den med ett te­leskop som ny­fik­na kan ki­ka in i. Men den mest spek­ta­ku­lä­ra ut­sik­ten finns in­te i te­lesko­pet, taj­ma be­sö­ket med skym­ning­en och du får en fö­re­ställ­ning du sent kom­mer att glöm­ma. Upp­i­från ber­get kan man på av­stånd be­skå­da hur rut­nä­tet som är Los Ang­e­les tänds upp som en glitt­ran­de mål­ning i takt med att so­len går ned. 2800 E Observatory Ro­ad grif­fit­hob­ser­va­to­ry.org

3. GRAND CEN­TRAL MAR­KET

För ba­ra fem år se­dan var Grand Cen­tral Mar­ket just en mark­nad dit man åk­te för att hand­la rå­va­ror. Då fanns här ba­ra ett få­tal taco­stäl­len där man kun­de stil­la hung­ern mel­lan grön­saks­stånd, slak­te­ri­er och krydd­bu­ti­ker. I dag är Grand Cen­tral Mar­ket mer en sam­ling re­stau­rang­er än en mark­nad men fort­fa­ran­de spän­nan­de och myll­rigt. Tes­ta den ve­dugns­ba­ka­de piz­zan på Olio el­ler mac­kor­na på Egg­slut, bäs­ta lun­chen i Down­town. 317 S Bro­ad­way grand­cen­tral­mar­ket.com

4. THE BRO­AD

Det har gått ett år se­dan konst­mu­se­et The Bro­ad öpp­na­de och se­dan dess har det sta­digt ring­lat en kö runt bygg­na­den i Down­town. In­trä­det är gra­tis till den per­ma­nen­ta sam­ling­en som be­står av över 2 000 verk, från War­hol och Ru­scha till Basqui­at och Koons. Mis­sa in­te Yayoi Ku­samas spek­ta­ku­lä­ra In­fi­ni­ty Mir­ro­red Room som snabbt bli­vit en hit på Instagram. Hit krävs en sär­skild tids­be­stämd bil­jett så bo­ka di­rekt när du kom­mer till mu­se­et för att hin­na med en titt. Och vill du lå­ta som att du har koll, ut­ta­la mu­se­ets namn som eng­els­kans ”ro­ad” med ett b fram­för, allt­så in­te ”bråd”. 221 S Grand Avenue thebro­ad.org

5. FIRST FRIDAYS

Förs­ta fre­dags­kväl­len i var­je må­nad floc­kas LA:s food trucks, och vad som känns som hal­va stans in­vå­na­re, till Ab­bot Kin­ney Bou­le­vard i Ve­nice för en am­bu­le­ran­de mat­fes­ti­val. Folk­fes­ten är ett fak­tum och räk­na med att få köa till de mest po­pu­lä­ra truc­kar­na, någ­ra höjd­punk­ter är hum­mer­mac­kor­na från Lobs­ta Truck, ko­re­ans­ka tacos från Ko­gi BBQ och pork bel­ly bao från Bun Trucks. Kanske det go­das­te du ätit stå­en­de. Ab­bot Kin­ney Bou­le­vard, Ve­nice ab­botkin­ney­first­fri­days.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.